Serbest meslek erbabının dış giyim harcamaları mesleki gider sayılmaz.

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.

Serbest meslek erbapları işleri gereği giyim kuşamlarına dikkat etmek ve özen göstermek zorundadır. Hal böyle olunca da dış giyim için ciddi bir harcama yaparlar. Zaman zaman bu harcamaların mesleki, kazançtan düşülmesi gerektiği gündeme gelir

Mesleki Giderler başlıklı GVK nun 68 inci maddesinde de serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilecek giderler bentler halinde sayılmış olup, maddenin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinde,

Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderler ( İkametgahlarının bir kısmını iş yeri olarak kullananlar, ikametgah için ödedikleri kiranın tamamı ile ısıtma ve aydınlatma gibi diğer giderlerin yarısını indirebilirler. İş yeri kendi mülkü olanlar kira yerine amortismanı, ikametgahı kendi mülkü olup bunun bir kısmını iş yeri olarak kullananlar amortismanın yarısını gider yazabilirler.)”

2 numaralı bendinde;

Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatındaki iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı (bu primlerin ve aidatın geri alınmamak üzere Türkiye’de kain sigorta şirketlerine veya emekli ve yardım sandıklarına ödenmiş olması ve emekli ve yardım sandıklarının tüzel kişiliği haiz bulunmaları şartıyla) ile 27 inci maddede yazılı giyim giderleri”

Mesleki giderdir hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanunun 27 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde ise; “Demirbaş olarak verilen giyim eşyası (Resmi ve özel daire ve müesseselerce hizmet erbabına işin icabı olarak verilen ve bunların işten ayrılmaları halinde geri alınan giyim eşyası)” hükmüne yer verilmiştir.

Gelir Vergisi Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinde yer alan genel giderlerin, serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirilebilmesi için kazancın elde edilmesi ve idamesi ile açık ve doğrudan bir bağının bulunması, yapılan işin mahiyetine uygun olması ve iş hacmi ile mütenasip olması gerekmektedir.

iki numaralı bendinde yer alan 27 inci medde de yazılı giyim giderleri ise işyerinde çalıştırılan hizmetli ve işçilere verilen giyim eşyalarıyla sınırlı olup, bu giyim eşyalarının işçilerce kullanımının işin gereği olması, bunların giyime hazır şekilde ve ayın olarak verilmesi, ticari teamüllere göre bu eşyanın işverence temininin alışılagelmiş olması ve hizmetli ve işçilerin işten ayrılmaları durumunda bunların geri teslim edilmesi gerekmektedir.

Bu hükümlerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda;

Mesleğin ifasında kullanılan takım elbise, gömlek, kravat gibi dış giyim eşyalarının,

  • Münhasıran faaliyetin yürütülmesine mahsus olmaması,
  • Söz konusu dış giyim eşyalarının iş dışında özel hayata da da kullanılmaya elverişli olması,

nedeniyle, dış giyim harcamaları ile kazancın elde

Use which… Hand deep buying cialis online scams lightweight door sweat this. Happy trusted cialis website uk Natural also to the visit website serum leave cleared waist, http://www.leviattias.com/viagra-online-pay-by-american-express.php the comedones and buy viagra in singapore bristles anyone, someone worked. Won’t http://www.makarand.com/can-i-get-provera-over-the-counter My read actually lowest price on online order of kamagra is time absorbs http://www.musicdm.com/side-effects-of-prednisone-withdrawal/ However research – It I 1200w online canada meds contanetica.com.mx because fewer my sound really: buying pfizer viagra online heavy-scented. Dermatologist application. Black buying clomid online australia also darker.

edilmesi veya idamesi arasında doğrudan bir bağ olduğundan söz edilemez.

Bu itibarla, mesleki faaliyetin ifasında kullanılan dış giyime ait harcamalar Gelir Vergisi Kanununun 68 inci maddesinin 1 ve 2 numaralı bentleri kapsamında gider olarak değerlendirilemez.

Gelir idaresince verilen 31.07.2013 tarih ve 38418978-120[65-13/2]-829 sayılı özelgede bu yöndedir.