Otomobil kiralamanın avantajları

Günümüzde şirketler faaliyetlerinde kullanmak üzere otomobil satın alma yerine kiralama yoluna gitmektedirler. Bunun en büyük nedenlerinden biri satın alma yerine kiralamanın vergisel açıdan daha avantajlı olmasıdır.

Bu avantajın nasıl oluştuğunu anlamak için öncelikle satın alma halindeki vergisel yükümlülüklerin bilinmesinde fayda var.

1- Yıl içinde otomobil satın alındığında, VUK nun 320 inci maddesi Hükmü gereği yıllık amortisman ayırmak mümkün değil ancak kıst amortisman uygulanabiliyor yani aylık olarak amortisman hesaplanıp ancak o kadar gider yazılabiliyor.

VUK 320Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere, işletmelere ait binek otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır. Amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer, itfa süresinin son yılında tamamen yok edilir.

2- MTV Kanunu 14 üncü maddesi Hükmü gereği MTV gider yazılamıyor,

MTV 14 –Bu Kanuna bağlı (I) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlardan (Ticari maksatla kullanılan uçak ve helikopterler ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar hariç) alınan vergi ve cezalar ile gecikme zamları gelir ve kurumlar vergilerinin matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez.

3- ÖTV, VUK nun 270 inci maddesi hükmü gereği maliyet unsuru olarak kullanılabiliyor.

VUK 270–  Noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri ile Emlak Alım ve Özel Tüketim Vergilerini maliyet bedelini ithal etmekte veya genel giderler arasında göstermekte mükellefler serbesttirler.”

4- Otomobil alımında ödenen KDV KDV Kanunun 30 uncu maddesi hükmü gereği indirim konusu yapılamıyor.  Ancak gider veya maliyet unsuru olarak kullanılabiliyor. Satın alınan otomobil ilerde satıldığında satıştan doğan kazanç hem vergiye hem de KDV ye tabi oluyor.

 KDV 30- “Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi indirim konusu yapılamaz

 Otomobilin satın alınmayıp kiralanması halinde ise

1- Kiralama işleminin vergiye tabi olmayan şahıstan yapılması halinde ödenen kira bedelinin tamamı gider olarak dikkate alınabiliyor, sadece kiralayan adına %20 gelir vergisi stopajı ile %18 oranında KDV tevkifatı yapılması gerekiyor. 117 seri nolu KDV Genel tebliği gereği Sorumlu sıfatıyla ödenen KDV ayrıca indirim konusu yapılabiliyor.

Kiralayan açısından ise yıllık kira bedeli 2013 yılı için 26 bin lirayı aşmadığı sürece gelir vergisi olarak beyan edilmesine de gerek kalmıyor. Öte yandan bu tutar aşılsa bile 2013 yılı için 114 bin TL yi aşmayan kira geliri için şahısların vergiye tabi başka kazancı yoksa ödenecek gelir vergisi çıkmıyor.

2-Kirala işleminin vergi mükelleflerinden veya Rent A Car lardan yapılması halinde gelir vergisi stopajı yapılması gerekmiyor. Kira bedelinin tamamı gider yazıldığı gibi ödenen KDV indirim konusu yapılabiliyor.

3- Kiralanan otomobil için yapılan masraflar (Bakım-onarım, yakıt vb) gider olarak yazılabiliyor.