Reeskont oranı

21.06.2013 tarih ve 28684 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğiyle 21.06.2013 tarihi itibariyle yürürlüğe giren reeskont oranları

  • Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak ıskonto faiz oranı yıllık % 9,50
  • Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 11,

dir.

Vergi Usul kanunu hükümleri gereği, Vadesi gelmemiş olan senede bağlı alacaklar ile borçlar değerleme gününün kıymetine irca olunabilir. Bu takdirde, senette faiz nispeti açıklanmış ise bu nispet, açıklanmamışsa Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi ıskonto haddi uygulanır.

Reeskont tutarının hesaplanmasında; faiz oranı olarak reeskont işlemlerinde uygulanan faiz oranı değil, kısa vadeli avans işlemlerinde uygulanan faiz oranı esas alınır.

Senede bağlı alacak ve borçlara ilişkin değerleme işlemlerinin, iç ıskonto metoduna göre yapılması gerekir.

Reeskont hesaplama formülü

F = A [A x 360 / (360 + mxt)]

F: Reeskont tutarı

A: Senedin nominal değeri

m: Faiz oranı

t: Vade

şeklindedir.

  • Reeskont uygulaması zorunlu değildir.
  • Reeskont uygulanacaksa bütün alacak ve borç senetleri için yapılması şarttır.
  • Bankalar, bankerler ve sigorta şirketleri alacak ve borçlarını reeskonta tabi tutmak zorundadırlar.
  • Reeskonta tabi tutulacak alacak veya borcun senede bağlı olması, ticari kazancın elde edilmesi ve idamesiyle ilgili ve gerçek bir alacak veya borç ilişkisine dayanması gerekir.
  • Reeskonta tabi tutulacak alacak veya borç senedinin, Reeskont, katma değer vergisi dahil alacak veya borç tutarı üzerinden hesaplanır.
  • Yabancı para ile olan borç ve alacakların reeskontunda, senette faiz oranının yazılı olmadığı durumda, değerleme günüde geçerli LİBOR esas alınır.