Şube veya ilave işyerlerinin bildirimi

Uygulamada sıkça karşılaşılan ve tereddüt edilen hususlardan biri de şube veya ilave işyeri açılışında Vergi Dairesine bilgi verilip verilmeyeceği ile bildirimin yanında hangi evrakların verileceğidir.

Konu ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca verilen 26.02.2013 tarih ve 64597866-105[159-2013]-39 sayılı özelge konuya açıklık getirmektedir.

Söz konusu özelge aşağıda özetlenmiştir.

26.02.2013 tarih ve 64597866-105[159-2013]-39 sayılı özelge;

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 159 uncu maddesinde, “Aynı teşebbüs veya işletmeye dahil bulunan iş yerlerinin sayısında vukua gelen artış veya azalışları mükellefler vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.” hükmü yer almakta ve aynı Kanunun 168 inci maddesinde de, değişiklik bildirimlerinin bildirilecek olayın vukuu tarihinden itibaren bir ay içerisinde mükellef tarafından vergi dairesine yapılacağı belirtilmektedir.

Vergi Usul Kanununda ticari işletmelere ait şubelerin ticaret siciline tescil edilmesine dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Bu nedenle, mükelleflerin mükellefiyeti devam ederken bu iş nevine dair iş yeri sayısında bir artış söz konusu olduğunda, değişiklik bildirimi olarak mütalaa edilerek bir ay içinde ilgili vergi dairesine bildirilmesi ve bu bildirimi alan vergi dairesince de mükellefiyetin tesis edilmesi gerekmektedir.

Buna göre, farklı vergi daireleri yetki alanı içinde ilave işyeri açılması durumu nedeniyle yeni mükellefiyet tesisinde, gerçek kişilerde konu ile ilgili yazılı bildirimin, tüzel kişilerde de ilave iş yeri açılması ile ilgili yönetim kurulu kararının noter tasdikli bir örneğinin veya yönetim kurulu kararının vergi dairesi tarafından aslına uygunluğu kontrol edilmek suretiyle bu belgenin fotokopisinin vergi dairesine verilmesi yeterlidir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, aynı ve / veya ayrı il sınırları içerisinde şube açılışlarına ilişkin olarak yapılacak bildirimlerde, şube açılışına dair tescil belgesi ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin vergi dairesine ibraz

zorunluluğu bulunmamaktadır.”