Unvan değişikliğinde eski defter, belge ve ödeme kaydedici cihaz levhasının kullanılıp kullanılmayacağı

Uygulamada sıkça karşılaşılan ve tereddüt edilen hususlardan biri de Unvan değişikliğinde eski defter, belge ve ödeme kaydedici cihaz levhasının kullanılıp kullanılmayacağıdır.

Konu ile ilgili olarak Vergi Usul Kanunun 168,220,221inci maddelerinde 240 seri nolu VUK Genel tebliğinde ve 1996/1 seri nolu ÖKC iç genelgesinde gerekli düzenlemeler yapılmış olmakla beraber Gelir İdaresi Başkanlığınca verilen 26.02.2013 tarih 64597866-105[229-2013]-38 sayılı özelge konuya açıklık getirmektedir

Söz konusu özelgede;

Unvan değişikliğinin işe başlama, sınıf değiştirme, yeni mükellefiyete girme, şekil değiştirme gibi unsurlar olarak değerlendirilemeyeceği,

Bu nedenle; Unvanın değiştiği dönem için eski unvanla tasdik ettirilmiş olan defterlerin ara tasdik yapılmaksızın  unvan değişikliğini kapsayan hesap dönemi sonuna kadar eski unvan ile kullanılmasının mümkün olduğu.

Ancak, defterlerin ertesi yılda da kullanılmak istenmesi durumunda Ocak ayı içinde tasdikinin yeni unvana göre yenilenmesi gerektiği,

Unvan değişikliğinden önce bastırıp kullanmakta olan Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmesi ve kullanılması zorunlu belgeleri üzerinde yer alan eski unvanın okunaklı bir şekilde çizilerek bu belgelere; yeni unvanın elle yazılmak veya kaşeyle yada bilgisayarla basılmak suretiyle mevcut belgeler tükeninceye kadar kullanılmaya devam edilmesinin mümkün olduğu,

Ödeme kaydedici cihazların, fiş üzerine yeni unvanınızı yazacak şekilde programlanması gerekmekte olup bu cihazlara ait levhaların değişen bu bilgilere göre düzeltilmek suretiyle kullanılması gerektiği açıklanmıştır.