SMİYB Kullanma tespitinden Genel esaslara geçiş

Uygulamada sıkça karşılaşılan konulardan biri de sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (SMİYB) düzenlediği yönünde olumsuz rapor ya da tespit bulunan birinci alt firmalardan mal veya hizmet alımında bulunan alıcı firmalar hakkında SMİYB kullanma tespiti fiilinden dolayı Özel esaslar uygulanmaktadır.

Alıcı firmaların bu uygulamaya muhatap tutulmamaları için ne yapmaları gerektiği Vergi Dairelerince kendilerine yazılı olarak bildirilmektedir.

Firmaların, Hakkında sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (SMİYB) düzenlediği yönünde olumsuz rapor ya da olumsuz tespit bulunanlardan mal ya da hizmet almış olmaları halinde SMİYB kullanma tespitinden ötürü Özel esaslar uygulamasına muhatap tutulmamaları için,

Bu firmalardan almış oldukları mal ve hizmete ait fatura ve benzeri belgelerdeki KDV tutarlarının indirim hesaplarından çıkarılmaları ile ilgili olarak defter ve kayıtlarında gerekli düzeltmeleri yapmaları ve buna paralel olarak ilgili dönem/dönemlere ait KDV ve Gelir/Kurumlar vergisi düzeltme beyannamelerini vermiş olmaları ayrıca Ba bildirimlerini de düzeltmeleri gerekmektedir.

Tespit cari yıla ilişkin ise hesaplar ters çalıştırılacak. Ancak indirilecek KDV hesabı ve 700 lü hesaplara alacak kaydı yapılamayacağı için bu hesaplar ters çalıştırılmayacak bunların yerine hesaplanan KDV hesabı (İlave edilecek KDV), 700 lü hesapların yerine 679 diğer olağan dışı gelir ve karlar hesabına alacak kaydı yapılarak kayıtlardan çıkarılmış olacaktır.

Bu tespit ve kodlama genellikle geçmiş yıllardan yani muhasebesel olarak kayıtları kapanmış yıllardan kaynaklandığı için SMİYB olduğu kabul edilen fatura tutarı ve KDV lerin yasal kayıtlarından nasıl çıkarılacağına dair Gelir idaresince bugüne kadar henüz bir açıklama yapılmamıştır.

Bizce yapılması gereken işlemler ve muhasebe kaydı aşağıdaki örnekle açıklanmıştır.

Örnek:  2008 yılında mal bedeli 10.000 TL KDV 1.800 TL toplam 11.800 TL olan SMİYB kapsamında olan bir fatura için 30.10.2012 tarihinde hem KDV hem de kurumlar vergisi açısından düzeltme beyannamesi verilmiştir. Bu faturanın kayıtlardan çıkarılmasına ilişkin Muhasebe kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır.

2008 yılı kapanış fişinden sonra tekrar yeni bir açılış fişi yapılacak. Açılış fişinden sonra iki adet yevmiye kaydı yapılacak

31.12.2008 (Birinci yevmiye kaydı) ——————————————————-

331 Ortaklara Borçlar             11.800

          391 Hesaplanan KDV                           1.800

          620 Sat.Mal.Maliyeti                             10.000

———————————-/———————————

Ortaklara borç yoksa131 nolu hesabın kullanılacağı tabidir.

31.12.2008 (İkinci yevmiye kaydı) ———————————————————-

391 Hesaplanan KDV                           1.800

620 Sat.Mal.Maliyeti                             10.000

            360 Ödenecek vergi ve fonlar                           1.800

            590 Dönem Karı                                               10.000

————————————–/————————————————–

Bu yevmiye kayıtları ile SMİYB kapsamında olan faturanın toplam bedeli 11.800 TL kadar Ortaklar borçlandırılmış, mal bedeli olan 10.000 TL 2008 yılı Kar hesaplarına intikal ettirilmiş, 1.800 TL KDV de indirilecek KDV hesabından çıkarılmış olacaktır.

Bu kayıtlardan sonra tekrar kapanış fişi yapılacaktır. Ancak 2009 yılı açılış fişinde bir değişikliğe gidilmeyecektir.

Düzeltme beyanları 30.10.2012 de yapıldığı için,

30.10.2012 (Yevmiye kaydı) ————————————————

331 Ortaklara Borçlar                            11.800

            570 Geçmiş yıl karı                                                       10.000

            360 Ödenecek vergi ve fonlar                                       1.800

——————————————–/————————————————

Ortaklara borç yoksa131 nolu hesabın kullanılacağı tabidir.

Şeklinde yevmiye kaydı yapılacak. Bu kayıt 30.10.2012 tarihinde yapılmamış unutulmuş olabilir. Bu durumda 31.12.2012 tarihine kadar veya 31.12.2012 tarihinde yapılmasında bir sakınca yoktur. Önemli olan 2012 yılı Bilançosuna aktarılmasıdır.

Bu yevmiye kaydı ile 2008 yılında Ortaklara borç kaydı yapılan 11.800 TL, Kar kaydı yapılan mal bedeli 10.000 TL, 2012 yılı hesaplarına ve bilançosuna aynen intikal ettirilmiş, indirilecek KDV hesabından çıkan 1.800 TL KDV de beyan edilmiş olacaktır.

Bu işlemleri müteakiben Bağlı bulunulan Vergi Dairesine bir dilekçe ile müracaat edilerek genel esaslara geçişin sağlanması gerekmektedir.

Bu dilekçe örneği de aşağıdaki gibi detaylı olmalıdır.

Xxzxxxxx VERGİ DARESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

xxxxxxx

Vergi Daireniz xxxxxxxxxx vergi numaralı mükellefiyiz.

KDV iadesi kontrol raporlarında xxxxx Vergi Dairesi xxxxxxxxx vergi numaralı mükellefi aaaaaaaaaaa Hakkında Vergi müfettişi bbbbbbbbbbb tarafından tanzim edilen xxxxx tarih ve VDENR- xxxx sayılı rapora istinaden SMİYB Kullanma tespiti nedeniyle özel esaslara alındığımızı öğrenmiş bulunmaktayız.

Özel esaslar kapsamına alınmamıza neden olan xxxxx Vergi Dairesi xxxxx vergi numaralı mükellefi xxxxx den 2008 takvim yılında almış olduğumuz mal/Hizmete ait bilgiler şöyledir.

Satın alınan Mal/Hizmetin cinsi

Fatura tarihi

Fatura Nosu

Tutarı

KDV si

Demir

15.03.2008

1101

5.000

900

Demir

16.07.2008

1115

5.000

900

Mükellef kurumdan alışlarımıza konu belgeler 2008. yılı defter ve kayıtlarımızda indirim hesaplarından çıkarılmak suretiyle gerekli düzeltmeler yapılmış ve buna paralel olarak ilgili dönem beyanlarımız düzeltilerek

 30.10.2012 tarih ve 12345.onay numarası ile Kurumlar Vergisi beyanı,

30.10.2012 Tarih ve 12346 Onay numarası ile de KDV,

30.10.2012 tarih ve 333 sayı ile Ba formu,

düzeltme beyanlarımız verilmiştir.

Yukarıda izah ettiğimiz üzere Özel esaslara konu alışlarımız yasal kayıtlarımızdan ve indirim hesaplarımızdan çıkarılarak gerekli düzeltme beyanlarımız verildiğinden özel esaslardan çıkartılarak genel esaslara geçişimizin sağlanmasını,

Arz ederiz.

.