Kira ödemelerinin tevsiki

Bilindiği üzere 268 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği gereği

  • Konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde kira geliri elde edenler,(Kiraya verenler)
  • İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracılar (Hem kiracı hemde kiraya veren)

1.11.2008 tarihinden itibaren işyeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemelerin Banka veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle yapılması ve bunlarca düzenlenecek belgelerle tevsiki zorunlu hale gelmiştir.

Banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü aracı kılınmak suretiyle ödenen veya alınan kira bedelleri için,

Bu idarelerce; para yatırma veya havale, çek veya kredi kartı gibi araçlar kullanılmak suretiyle yapılan tahsilat ve ödemeler karşılığında dekont veya hesap bildirim cetvelleri düzenlendiğinden bu belgeler alınmalı ve tevsik edici belge olarak saklanmalıdır.

Bankaların internet şubeleri üzerinden yapılan ödeme ve tahsilatlar da aynı kapsamdadır.

Mükelleflerce,

  • Her bir konut için aylık tutarı 500 TL’ nin altındaki konut kira geliri ile
  • Mahkeme ve icra yoluyla yapılan konut ve işyeri kira gelirine ilişkin tahsilatlar

268 seri nolu Genel Tebliğle getirilen zorunluluk kapsamında değildir.

Öte yandan aynî olarak (Para dışında mal veya hizmet mukabili) yapılan söz konusu ödemelerin bu zorunluluk kapsamında olmadığı tabiidir.

Zorunluluklara uymayanların; (2012 yılı için)

  • Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.000 TL’den,
  • İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 580 TL’den,
  • Yukarıda yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 250 TL’den

az olmamak üzere her bir işlem için bu işleme konu tutarın %5′ i tutarında özel usulsüzlük cezası ödemeleri gerekmektedir.