Hizmetin iadesi

Hizmette iade olur mu? hizmetin geri iadesi nasıl olur? Bugüne kadar hep tartışılmış olmakla birlikte Daha çok özel hukuk hükümlerini içeren bu konuda gelir idaresince özellikle direk bir düzenleme veya belirleme yapılamamıştır.

Ancak bu konuya 117 seri nolu Kısmi tevkifatlı işlemler ile 119 seri nolu İndirimli orana tabi mal teslimlerinin açıklandığı genel tebliğde yer verilmiştir.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nda vergiyi doğuran olay Kanunun 10 uncu maddesi gereği Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması, anında doğmaktadır.

KDV Kanunun 35 inci maddesi hükmü gereği,

Malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vukubulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükellef bunlar için borçlandığı vergiyi; bu işlemlere muhatap olan mükellef ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vukubulduğu dönem içinde düzeltir. Şu kadar ki, iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması ve bu girişin defter kayıtları ile beyannamede gösterilmesi şarttır.

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı, Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü’nün 2 Aralık 2005 tarih ve B.07.1.GİB.4.35.17.01/KDV:02-36/698 sayılı muktezası

“… Hizmet ifasının gerçekleşmesinden sonra bu hizmetin iadesi fiilen mümkün olmadığından hizmet bedeline ait katma değer vergisi tutarında da bir değişiklik söz konusu olmayacaktır. Ancak hizmetin tamamlanmasından önce fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesinden sonra taahhüt edilen hizmetin yapılmaması, eksik yapılması veya yapıldığı kadarıyla bırakılması halinde değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vukuu bulduğu dönem içinde düzeltilmesinin mümkün olacağı ise tabiidir.”

Şeklindedir.

Öte yandan kısmi tevkifatlı işlemlerle ilgili olarak ise;

117 seri nolu KDV Genel tebliği 4.1. inci bölümünde, ifa edilen hizmetin iadesi söz konusu olmayacağından, faturanın hizmetin ifasından önce düzenlendiği durumlarda hizmetten tamamen vazgeçilmesi ya da hizmetin sözleşme şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmemesi nedeniyle işlemin matrahında bir değişiklik meydana gelmesi halinde yapılabileceği belirtilmiştir.

Yukarıda belirtilen özelge ve genel tebliği hükümleri irdelendiğinde hizmetin iadesi olmayacağı ancak hizmetin tamamlanmasından önce fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesinden sonra;

  • Taahhüt edilen hizmetin yapılmaması,
  • Eksik yapılması,
  • Yapıldığı kadarıyla bırakılması,
  • Hizmetin sözleşme şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmemesi,

durumlarında KDV matrahında değişiklik oluşacağı için değişikliğin vukubulduğu dönemde KDV Kanunun 35 inci maddesi gereğince düzeltilebilecektir.