Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına ilişkin Duyuru

Kamu gözetimi Muhasebe ve denetim Standartları Kurumunca yapılan duyuru gereğince, 1/1/2013 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerine ilişkin;

  • 660 sayılı KHK’de belirtilen kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar.
  • 6102 sayılı Kanunun 397 inci maddesi çerçevesinde Bakanlar Kurulu kararıyla bağımsız denetime tabi olacaklar, (Bunların hangi şirketler olduğu daha sonra kurulca belirlenecektir.)

ve

  • 6102 sayılı Kanunun 1534 uncu maddesinin ikinci fıkrasında” sayılan

a)     1523 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarında tanımlanan, büyük ölçekli sermaye şirketleri ile bunların konsolidasyon kapsamına giren bağlı şirketleri, iştirakleri ve şirketler toplulukları,

b) Sermaye Piyasası Kanununa göre, ihraç ettikleri sermaye piyasası araçları borsada veya teşkilatlanmış diğer bir piyasada işlem gören şirketler, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve konsolidasyon kapsamına alınan diğer işletmeler,

c) Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankalar ile bağlı ortaklıkları,

d) 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda tanımlanan sigorta ve reasürans şirketleri,

e) 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda tanımlanan emeklilik şirketleri,

01.01.2013 tarihinden itibaren münferit ve konsolide finansal tablolarını UFRS’ ye uygun hale getirmek zorundadır.

Yukarıdaki kapsama dahil olmayanlar için Kurumca bir belirleme yapılıncaya kadar yürürlükteki mevzuatın uygulanmasına devam edilecektir.