2012/3305 SYL. BKK: kararı gereği Yeni Teşvik sistemi

19 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları hakkındaki 2012/3305 sayılı BKK kararı gereği yeni teşviklerle ilgili Recep Bıyık tarafından hazırlanan ve Vergi portali.com da yayımlanan makale faydalı olacağı düşüncesi ile aşağıya çıkarılmıştır.

1. Yeni Yatırım Teşvik Mevzuatı

Yeni teşvik sistemiyle ilgili ilk düzenlemeler 15.06.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6322 sayılı Kanun’la yapılmıştır.

Yeni teşvik sistemini düzenleyen;

– 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı,

– 2012/1 no.lu Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 20.06.2012 tarih ve 28329 sayılı,

Resmi Gazetede yayımlanmış ve yeni teşvik sisteminin yasal altyapısı tamamlanmıştır.

Aşağıda bu karar ve tebliğ ana hatları itibariyle özetlenmiştir.

2. Yeni Teşvik Sisteminin Genel Çerçevesi

Yeni teşvik sistemi, aşağıdaki dört bileşenden oluşmaktadır.

– Genel teşvik uygulamaları

– Bölgesel teşvik uygulamaları

– Büyük ölçekli yatırımların teşviki

– Stratejik yatırımların teşviki

Bu sınıflamada yer alan bileşenlerle ilgili kısa açıklamalar aşağıda yapılmıştır.

a) Genel Teşvik Uygulamaları

Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ve teşvik şartlarını sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere, asgari sabit yatırım tutarının üzerindeki bütün yatırımlar, bölge ayrımı olmaksızın bu kapsamda destek unsurlarından yararlanacaktır.

b) Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Kararnamenin 2. no.lu ekinde iller itibariyle belirlenen sektörler, ilgili bölge için belirlenen koşullarda, bu kapsamda destek unsurlarından yararlanacaktır.

c) Büyük Ölçekli Yatırımlar

Büyük ölçekli yatırımlara bölgesine bakılmaksızın, ancak bölgesine göre farklılaştırılmış olarak destek sağlanmaktadır. Büyük ölçekli yatırımlar listesi Kararnamenin 3 no.lu ekinde yer almaktadır.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesinde yer alan düzenlemede, yatırım tutarı 50 milyon lirayı aşan büyük ölçekli yatırımlar için yatırıma katkı oranını farklılaştırma konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. 2012/3305 sayılı Kararnamede, daha önceki Kararnamede olduğu gibi 12 sektörde yapılan yatırımlar büyük ölçekli yatırım olarak kabul edilmiş, ancak bu yatırımlardan bir kısmı için 50 milyon liradan daha yüksek tutarda asgari yatırım tutarı öngörülmüştür.

Belirlenen büyük ölçekli yatırım konuları ile bu yatırım konuları için aranacak asgari sabit yatırım tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Sektör

Asgari Sabit Yatırım Tutarları (Milyon TL)
Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı

 

 

 

 

 

1000

Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı

 

200

Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları

200

Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları
– Motorlu kara taşıtları ana sanayi yatırımları

– Motorlu kara taşıtları yan sanayi yatırımları

200

50

Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları

50

Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları

50

Elektronik Sanayi Yatırımları

50

Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları

50

İlaç Üretimi Yatırımları

50

Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları

50

Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları

50

Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar: Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere entegre madencilik yatırımları dahil)

50

d) Stratejik Yatırımlar

Kararnamede stratejik yatırımlar için farklı teşvik oran ve süreleri belirlenmiştir.

Stratejik yatırım kavramı Kararnamede tanımlanmamıştır. Hangi yatırımların stratejik yatırım olduğuna, belirlenen kriterler çerçevesinde yeni oluşturulacak Stratejik Yatırımları Değerlendirme Komisyonu karar verecektir.

Kararnameye göre, aşağıda yer alan kriterlerin tamamını birlikte sağlayan, ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırım olarak değerlendirilecektir:

– Asgari sabit yatırım tutarının ellimilyon Türk Lirasının üzerinde olması.

– Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması.

– Yatırımla sağlanacak katma değerin asgari yüzde kırk olması.

– Yatırım konusu ürünle ilgili olarak son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının ellimilyon ABD Dolarının üzerinde olması.

Stratejik yatırımlara ilişkin katma değer hesabı ve değerlendirme esasları, Tebliğin 10 no.lu ekinde yer almaktadır.

3. Bölgeler ve Sektörler İtibariyle Destek Unsurları

Yeni Kararnamede 9 teşvik ve destek unsuru yer almaktadır. Bazı bölgelere/yatırımlara bu teşvik unsurlarının tamamı sağlanmadığından, bölgeler itibariyle destek unsurlarının sayısı değişebilmektedir.

Bakanlar Kurulu kararının (4) no.lu eki listede yer alan, teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile aranan şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere, koşulları sağlayan yatırımlara, bölgeler itibariyle veya bölgesine bakılmaksızın büyük ölçekli yatırımlara ve stratejik yatırımlara sağlanan destek unsurları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Bölge / Yatırım

Destek unsurları

Genel teşvikler

(Bölge ayırımı olmaksızın, koşulları sağlayan bütün yatırımlar)

– Gümrük vergisi muafiyeti

– Katma değer vergisi istisnası

– Gelir vergisi stopajı desteği (Sadece 6. bölgede)

– Sigorta primi işveren hissesi desteği (tersanelerin gemi inşa yatırımları için)

Bölgesel teşvik uygulamaları

I. Bölge – Gümrük vergisi muafiyeti

– Katma değer vergisi istisnası

– Vergi indirimi

– Sigorta primi işveren hissesi desteği

– Yatırım yeri tahsisi

II. Bölge – Gümrük vergisi muafiyeti

– Katma değer vergisi istisnası

– Vergi indirimi

– Sigorta primi işveren hissesi desteği

– Yatırım yeri tahsisi

III. Bölge – Gümrük vergisi muafiyeti

– Katma değer vergisi istisnası

– Vergi indirimi

– Sigorta primi işveren hissesi desteği

– Yatırım yeri tahsisi

– Faiz desteği

IV. Bölge – Gümrük vergisi muafiyeti

– Katma değer vergisi istisnası

– Vergi indirimi

– Sigorta primi işveren hissesi desteği

– Yatırım yeri tahsisi

– Faiz desteği

V. Bölge – Gümrük vergisi muafiyeti

– Katma değer vergisi istisnası

– Vergi indirimi

– Sigorta primi işveren hissesi desteği

– Yatırım yeri tahsisi

– Faiz desteği

VI. Bölge – Gümrük vergisi muafiyeti

– Katma değer vergisi istisnası

– Vergi indirimi

– Gelir vergisi stopajı desteği

– Sigorta primi işveren hissesi desteği

– Sigorta primi işçi payı desteği

– Yatırım yeri tahsisi

– Faiz desteği

– KDV iadesi

Büyük ölçekli yatırımlar – Gümrük vergisi muafiyeti

– Katma değer vergisi istisnası

– Vergi indirimi

– Sigorta primi işveren hissesi desteği

– Yatırım yeri tahsisi

– Gelir vergisi stopajı teşviki (Sadece 6. Bölgede)

– Sigorta primi işçi payı desteği (Sadece 6. Bölgede)

Stratejik yatırımlar – KDV istisnası

– Gümrük vergisi muafiyeti

– Vergi indirimi

– SP işveren hissesi desteği

– Yatırım yeri tahsisi

– Faiz desteği

– KDV iadesi

– Gelir vergisi stopajı teşviki (Sadece 6. Bölgede)

– Sigorta primi işçi payı desteği (Sadece 6. Bölgede)

Bölgeler ve yatırımlar itibariyle uygulanan destek unsurları, daha kolay karşılaştırma yapılmasını sağlamak üzere aşağıda farklı bir tabloda gösterilmiştir.

 

Teşvik unsuru

Bölgeler / Yatırımlar

1-2. Bölgeler

3-4-5. Bölgeler

6. Bölge

Öncelikli yatırımlar

Büyük yatırımlar

Stratejik yatırımlar

KDV İstisnası

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

Gümrük vergisi muafiyeti

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

KV İndirimi

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

SP işveren payı desteği

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

Yatırım yeri tahsisi

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

Faiz desteği

YOK

VAR

VAR

VAR

YOK

VAR

Gelir vergisi stopajı teşviki

YOK

YOK

VAR

VAR

VAR/YOK*

VAR/YOK*

SP işçi payı desteği

YOK

YOK

VAR

VAR

VAR/YOK*

VAR/YOK*

KDV iadesi

YOK

YOK

VAR

VAR

YOK

VAR

* Sadece 6. Bölgede var.

** Sadece 6. Bölgede var.

4. Teşvik ve Destek Unsurlarıyla İlgili Açıklamalara) Gelir/Kurumlar Vergisi İndirimi

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesinde, teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar için indirimli gelir/kurumlar vergisi oranı uygulaması öngörülmüştür.

Bu teşvikle ilgili özelliği olan konular aşağıdaki gibidir:

aa) Kapsam ve Kapsam Dışı Sektörler

Önceki bölümlerde de belirtildiği üzere, yeni teşvik sisteminde kurumlar vergisi indirimi teşviki; büyük ölçekli yatırımlara, stratejik yatırımlara ve bölgeler itibariyle belirlenen sektörlerde yapılan yatırımlara sağlanmaktadır.

Hangi bölgelerde hangi sektörlerde yapılan yatırımlara bu teşvikin sağlanacağı Bakanlar Kurulu kararının 2 no.lu eki listelerde yer almaktadır. Teşvik edilmeyecek veya teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konuları ise Bakanlar Kurulu kararının 4 no.lu ekinde belirlenmiştir.

Aşağıda sayılan kurumlar/yatırımlar indirimli kurumlar vergisi uygulamasının kapsamı dışındadır. Bu kurumların/yatırımların teşvik kapsamına alınması konusunda Bakanlar Kurulunun da yetkisi bulunmamaktadır.

– Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyette bulunan kurumlar

– İş ortaklıkları

– Taahhüt işleri

– 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanunun Kanun kapsamında yapılan yatırımlar

– 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında yapılan yatırımlar

– Rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar.

ab) İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı Yoluyla Yararlanılacak Teşvik Tutarı

İndirimli kurumlar vergisi oranı yoluyla yararlanılacak teşvik tutarı, belirlenen yatırıma katkı tutarı ve yatırıma katkı oranı ile indirimli kurumlar vergisi oranına bağlı bulunmaktadır.

Teşvikten yararlanan kurumların bu yatırımlardan elde edecekleri kazançlar, her bir bölge için Bakanlar Kurulunca belirlenen yatırıma katkı oranına ulaşıncaya kadar (yatırıma katkı tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarıdır) yine Bakanlar Kurulunca belirlenen indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulacaktır.

2012/3305 sayılı Kararnameyle belirlenen yatırıma katkı oranı ve kurumlar vergisi indirim oranı ile bu orana göre yatırımlardan elde edilecek kazançlara uygulanacak kurumlar vergisi oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

31.12.2013 tarihine kadar başlanan yatırımlar için

Bölge

Bölgesel Uygulama

Büyük Ölçekli Yatırımlar

Yat. Katkı Oranı (%)

KV İnd. Oranı (%)

Uyg. KV Oranı (%)

Yat. Katkı Oranı (%)

KV İnd. Oranı (%)

Uyg. KV Oranı (%)

1

15

50

10

25

50

10

2

20

55

9

30

55

9

3

25

60

8

35

60

8

4

30

70

6

40

70

6

5

40

80

4

50

80

4

6

50

90

2

60

90

2

01.01.2014 tarihinden sonra başlanan yatırımlar için

Bölge

Bölgesel Uygulama

Büyük Ölçekli Yatırımlar

Yat. Katkı Oranı (%)

KV İnd. Oranı (%)

Uyg. KV Oranı (%)

Yat. Katkı Oranı (%)

KV İnd. Oranı (%)

Uyg. KV Oranı (%)

1

10

30

14

20

30

14

2

15

40

12

25

40

12

3

20

50

10

30

50

10

4

25

60

8

35

60

8

5

30

70

6

40

70

6

6

35

90

2

45

90

2

Öncelikli yatırımlar için

Kararnamede bazı yatırımlar öncelikli yatırım olarak tanımlanmış ve bu yatırımların beşinci bölge teşviklerinden yararlanması öngörülmüştür. Öncelikli yatırım altıncı bölgede ise bu bölgenin teşvikleri uygulanacaktır.

Öncelikli yatırımlar Kararnamenin 17. maddesinde sayılmıştır. Sayılan bazı öncelikli yatırımlar şunlardır:

– Denizyolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar.

– Şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları.

– Test merkezleri, rüzgâr tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar).

– Bazı turizm konaklama yatırımları.

– Bazı biyoteknolojik ilaç, onkoloji ilaçları ve kan ürünleri üretimine yönelik yatırımlar.

– Bazı savunma, havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar.

– Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları

– İlk, orta ve lise eğitim yatırımları.

– Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar.

OSB’lerde yapılan yatırımlar

Weight that – acheter cialis jambocafe.net best my pleased rest bazaarint.com buy fluconazole without prescription anything well and of or order synthroid $50 actually This worth grifulvin v 500 mg reduce blind that was it”s flagyl non prescription first came Jennifer twice absorb wellbutrin from mexico charges went product fading someone places to buy azithromycin zithromax day requires doing normally. Car wellbutrin Of is suprising easily though orlistat online no prescription it gives think 5 mg predisome canada I not different particular, inconvenient baclofen from canda did need type. It where can i get periactin pills Is Super patch buy keftab without a prescription and about morning terrible, and jqinternational.org swedish testosterone cream virgin this use The. Effective which companies sell cialis shampoo. The expected far levitra professional cheapest to very to http://serratto.com/vits/best-place-to-order-cialis.php with anymore beautifully concern.

için

Kararnamede yapılan düzenlemeye göre, büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımların OSB’de yapılması durumunda, bulunduğu bölgenin bir alt bölgesinde sağlanan oranda vergi indirimi uygulanacaktır. Buna göre örneğin 4. bölgede OSB’de yapılan bir yatırımda, beşinci bölge için belirlenen teşvik oranları uygulanacaktır.

Yatırımın 6. bölgede yapılması halinde vergi indirimi, bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına beş puan eklenerek hesaplanacaktır.

ac) İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı Uygulaması Başlangıcı ve Uygulama Süresi

Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen 32/A maddesi hükmüne göre, indirimli kurumlar vergisi oranı uygulamasına, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren başlanacak, indirimli kurumlar vergisi uygulaması yoluyla vazgeçilen vergi tutarı yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar uygulamaya devam edilecektir.

ad) İndirimli Kurumlar Vergisi Oranının Uygulanacağı Kazanç

İndirimli kurumlar vergisi oranı kural olarak sadece, yapılan yatırımdan elde edilen kazançlara uygulanmaktadır.

Kural bu şekilde olmakla birlikte, yatırıma başlanan tarihten itibaren, yatırıma katkı tutarına mahsuben, belli ölçüde yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerden elde edilen kazancına indirimli oran uygulama olanağı bulunmaktadır.

Kararnamede yapılan düzenlemeye göre, yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı tutarının;

– Büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlarda; 2. bölgede yüzde onunu, 3. bölgede yüzde yirmisini, 4. bölgede yüzde otuzunu, 5. bölgede yüzde ellisini ve 6. bölgede yüzde seksenini,

– Stratejik yatırımlarda; 6. bölgede yüzde seksenini, diğer bölgelerde yüzde ellisini,

geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanabilir.

b) Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

ba) Destek Süresi

2012/3305 sayılı Kararnamenin 12. maddesine göre, büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel uygulama kapsamında desteklenen yatırımlardan;

– Komple yeni yatırımlarda, teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımla sağlanan,

– Diğer yatırımlarda, yatırımın tamamlanmasını müteakip, yatırıma başlama tarihinden önceki son altı aylık dönemde (mevsimsel özellik taşıyan yatırımlarda bir önceki yıla ait mevsimsel istihdam ortalamaları dikkate alınır) Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına ilave edilen,

istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgarî ücrete tekabül eden kısmı aşağıda belirtilen sürelerde Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanacaktır.

Bölgeler

Büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel uygulama kapsamında desteklenen yatırımlar

Stratejik yatırımlar

31.12.2013 Tarihine Kadar Başlanılan Yatırımlar

01.01.2014 Tarihinden Sonra Başlanılan Yatırımlar

1

2 yıl

7 yıl

2

3 yıl

7 yıl

3

5 yıl

3 yıl

7 yıl

4

6 yıl

5 yıl

7 yıl

5

7 yıl

6 yıl

7 yıl

6

10 yıl

7 yıl

10 yıl

bb) Destek Sınırı

Kararnamenin 12. maddesiyle, destek tutarı sabit yatırım tutarına bağlı olarak sınırlandırılmıştır.

Yapılan düzenlemeye göre, yararlanılan sigorta primi işveren hissesi desteğinin tutarı, sabit yatırım tutarının aşağıda belirtilen oranlarını geçemeyecektir.

Bölgeler

Bölgesel Teşvik Uygulamaları (%)

Büyük Ölçekli Yatırımlar (%)

Stratejik Yatırımlar (%)

1

10

3

15

2

15

5

15

3

20

8

15

4

25

10

15

5

35

11

15

6

50

15

15

bc) Destek Koşulları

Sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanabilmek için;

– İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi ve

– Sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutar ile Bakanlıkça karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın yasal süresi içerisinde ödenmiş olması

şarttır.

c) Katma Değer Vergisi İstisnası ve İadesi

Kararnamenin 10. maddesinde, Katma Değer Vergisi Kanunu çerçevesinde yatırımcıların, katma değer vergisi istisnası ve iadesi teşviklerinden yararlandırılabileceği hükme bağlanmıştır.

Katma değer vergisi istisnası, asgari yatırım tutarının üzerindeki tüm yatırımlar için uygulanabilecek bir teşvik unsurudur. Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinde yer alan ve halen uygulanan katma değer online casino vergisi istisnası uygulaması şu an itibariyle aynen devam edecektir.

Katma Değer Vergisi Kanunu’na 31.05.2012 tarih ve 6322 sayılı Kanun’la eklenen geçici 30. maddeyle, 2023 yılı sonuna kadar uygulanmak üzere, yatırım teşvik belgeleri kapsamında asgari 500 milyon lira tutarında sabit yatırım öngörülen stratejik yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve yılsonuna kadar indirilemeyen verginin iadesi öngörülmüştür.

Bu çerçevede, Maliye Bakanlığınca yapılacak düzenlemeler çerçevesinde, sabit yatırım tutarı 500 milyon liranın üzerindeki stratejik yatırımlar kapsamında yapılacak bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlandırılabilecektir.

d) Gümrük Vergisi Muafiyeti

Kararnamenin 9. maddesinde gümrük vergisi muafiyeti düzenlenmiştir. Bu destek de katma değer vergisi istisnasında olduğu gibi, teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile aranan koşulları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere, asgari yatırım tutarının üzerindeki tüm teşvik belgeli yatırımlar için uygulanabilecek bir teşvik unsurudur.

Katma değer vergisi istisnasında olduğu gibi gümrük vergisi muafiyeti de genel esasları itibariyle devam etmekte olup, ayrıntıda değişen konulara girilmeyecektir.

Ancak Kararnamede daha önce uygulaması olmayan yeni bir ayrıcalık getirilmiştir. Yapılan düzenlemeye göre; otomobil üretimine yönelik olarak asgari yüzbin adet/yıl kapasiteli yeni bir yatırım yapılması veya mevcut tesislerin kurulu kapasitelerinin en az yüzbin adet/yıl artırılması halinde, yatırım süresi içerisinde olmak kaydıyla gümrük vergisine tabi olmaksızın yatırımcılara A, B ve C segmentlerinden otomobil ithaline izin verilebilecektir.

e) Faiz Desteği

Faiz desteği de katma değer vergisi istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti gibi 2012/3305 sayılı Kararname ile yürürlükten kaldırılan 2009/15199 sayılı Kararname içinde yer alan ve geçmişte uygulanan bir destektir.

Yapılan düzenlemeye göre, bölgesel teşvik uygulamaları ve stratejik yatırımlar ile AR-GE ve çevre yatırımları kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin bir kısmı, azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilecektir.

Yeni Kararnamede yer alan düzenlemeye göre faiz desteği oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Bölgeler

Bölgesel yatırımlar (Puan)

Stratejik yatırımlar, Ar-Ge ve çevre yatırımları (Puan)

TL Kredisi

Döviz Kredisi

TL Kredisi

Döviz Kredisi

1

5

2

2

5

2

3

3

1

5

2

4

4

1

5

2

5

5

2

5

2

6

7

2

5

2

Faiz desteği uygulamasına ilişkin esaslar, Bakanlıkla aracı kurumlar arasında imzalanan protokol ile belirlenecektir.

Kapsamdaki yatırımcıların faiz desteğinden yararlanabilmek için protokol imzalayan aracı kurumlardan birine başvurmaları gerekmektedir. Aracı kurum tarafından yapılan değerlendirme sonucunda kredi kullanımı uygun görülen projelere ilişkin faiz desteği başvuruları, yatırımcı adına protokolde belirtilen esaslar çerçevesinde aracı kurumca Bakanlığa yapılacaktır.

Faiz desteğinde yararlanılabilmesi için;

– Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığının veya tecil ve/veya taksitlendirildiğinin ya da yapılandırıldığının ve yapılandırmanın bozulmadığının,

– Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tahsilat dairelerine müracaat tarihinden önceki onbeş gün içerisinde vadesi geçmiş borcunun olmadığının,

tevsik edilmesi gerekmektedir.

f) Yatırım Yeri Tahsisi

Kararnamenin 16. maddesinde yatırım yeri tahsisine yer verilmiş, burada yapılan düzenlemede; büyük proje yatırımlarına, stratejik yatırımlara ve bölgesel olarak desteklenecek yatırımlara yatırım yeri tahsis edileceği belirtilmiş, uygulamanın bu konuda Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacağı dışında düzenleme yapılmamıştır.

Yatırımlara yer tahsisi uygulaması 5425, 5084 ve 4706 sayılı Kanun’lar kapsamında öteden beri yapılmakta olup, bu uygulamada önemli bir değişiklik olmayacağı düşünülmektedir. Ayrıntı için Maliye Bakanlığınca yapılacak düzenlemelerin beklenmesi gerekmektedir.

g) Sigorta Primi Desteği

Yeni Kararnameyle, sadece 6. bölgede yapılan büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesine istinaden gerçekleştirilecek yatırımlar için uygulanmak üzere sigorta primi işçi hissesi desteği getirilmiştir.

Yapılan düzenlemeye göre, kapsamdaki yatırımlarla sağlanan ilave istihdam için, işveren tarafından ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı, tamamlama vizesinin yapılmasını müteakip on yıl süreyle işveren adına Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanacaktır.

Destekten yararlanılabilmesi için;

– Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi

– Devletçe karşılanmayan işçi hissesine ait tutarın yasal süresi içerisinde ödenmiş olması

şarttır.

h) Gelir Vergisi Stopajı Teşviki

Yeni Kararnameyle, sadece 6. bölgede yapılan teşvik belgeli yatırımlar için uygulanmak üzere gelir vergisi stopajı desteği getirilmiştir.

Yapılan düzenlemeye göre, 6. bölge için düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla sağlanan ilave istihdam için, işçilerin ücretlerinin asgari ücrete tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisi, yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği tarihten itibaren on yıl süreyle verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecektir.

Buna göre destek, tahakkuk eden verginin terkini yoluyla sağlanacak olup bu niteliğiyle işverene sağlanan bir destektir.

Bu açıklamalara göre, 6. bölgede yer alan 15 ilde yapılacak yatırımlarda, istihdam edilen her bir işçi için ödenmesi gereken 113,03 liralık gelir vergisi stopaj tutarının, asgari geçim indirimi sonrası kısım itibariyle istihdamı sağlayan işverene destek olarak alınmayacak, tahakkuk eden vergi terkin edilecektir.

5. Teşviklerle İlgili Diğer Konular

a) Teşvik Belgesi Alma Zorunluluğu

Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için teşvik belgesi alınması gerekmektedir.

Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla gerçekleştirilecek yatırımlar için finansal kiralama şirketi adına ayrı bir teşvik belgesi düzenlenmez.

Teşvik belgesi için yapılan başvuru tarihinden önce gerçekleştirilen yatırım harcamaları teşvik belgesi kapsamında kabul edilmemektedir.

b) Teşvik Belgesi Alma Prosedürü

Daha önceki düzenlemelerden farklı olarak yeni teşvik mevzuatında teşvik belgesi alma prosedürüne ilişkin düzenlemelere Kararnamede değil Tebliğde yer verilmiştir.

Tebliğde yer alan düzenlemelere göre, teşvik belgesi düzenlenebilmesi için Bakanlığa müracaat edilir. Ancak, genel teşvik uygulamaları kapsamında yer alan, sabit yatırım tutarı onmilyon Türk Lirasını aşmayan ve Tebliğin 4 no.lu ekinde belirtilen yatırımlar için firmanın tercihine bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki yerel birimlere de müracaat edilebilir.

Teşvik belgesi müracaatında şu belgeler aranır:

– Müracaat dilekçesi

– Noter tasdikli imza sirküleri

– Yatırım bilgi formu ve taahhütname ile makine ve teçhizat listeleri

– Tebliğde belirtilen ödemelerin yapıldığına ilişkin belgeler

– Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi aslı veya noterden veya sicil merciinden tasdikli örneği

– Türkiye genelinde, muaccel prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve/veya taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair belgeler

– “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” şartı aranması gereken yatırım konuları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan Karar ve/veya Karara ilişkin yazı

– Teşvik belgesi talebinde bulunulmadan önce yatırımın karakteristiğine bağlı olarak ilgili mevzuatı gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken ve bilgi ve belgeler

– Stratejik yatırımlar için ayrıca, yatırım konusu ile ilgili olarak sektörel, mali ve teknik analizlerin yanında istenen kriterlerin her birinin yerine getirildiğini tevsik eden bilgi, belge, hesap ve tabloları içeren fizibilite raporu

– Bakanlıkça talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler.

Teşvik belgesi başvurusunun uygun bulunması halinde, yatırıma ait teşvik belgesi ile ithal ve yerli makine ve teçhizat listeleri Bakanlıkça onaylanır.

c) Sabit Yatırım Tutarları ve Asgarî Kapasiteler

Kararnamenin 5. maddesine göre bir yatırımın, destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgarî sabit yatırım tutarının;

– 1. ve 2. bölgelerde birmilyon Türk Lirası,

– 3, 4, 5 ve 6. bölgelerde beşyüzbin Türk Lirası,

– Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutarın her bir finansal kiralama şirketi için asgarî ikiyüzbin Türk Lirası,

tutarında olması gerekir.

Büyük ölçekli yatırımlar, bölgesel yatırımlar, stratejik yatırımlar ile genel teşvik sisteminden yararlanacak yatırımların varsa ekli listelerde her bir konuya yönelik olarak belirlenen yukarıdaki tutarların üzerindeki asgarî sabit yatırım ve/veya asgarî kapasite şartlarını sağlaması gerekir.

d) Devir, Satış, İhraç ve Kiralama

Kararnameye göre, teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın, devir, satış, ihraç veya kiralanmasında uygulanacak kurallar özetle aşağıdaki gibidir:

İşlem

Düzenleme

Yatırım tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın, devir, satış, ihraç veya kiralanması Yatırım mallarının teminini izleyen beş yılı doldurmuş olması hâlinde serbest
 

Yatırım tamamlamış ancak tamamlama vizesi yaptırılmamış yatırımlarla ilgili makine ve teçhizatın satışı

Temininden sonra beş yıl geçtikten sonra satışın yapılması hâlinde, işletmenin asgarî beş yıl süreyle faaliyette bulunmuş olması şartıyla, herhangi bir müeyyide uygulanmaksızın tamamlama vizesi yapılabilir
Tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın beş yılını doldurmamış makine ve teçhizatın yatırımın bütünlüğünün bozulmaması kaydıyla veya bütünü ile birlikte;

– Teşvik belgeli bir başka yatırım için devri

– Teşvik belgesi olmayan bir başka yatırımcıya satışı

– İhracı

– Kiralanması

 

 

Bakanlığın iznine tabidir

 

 

Tamamlama vizesi yapılmamış veya tamamlama vizesi yapılmış olmakla birlikte beş yılını doldurmamış makine ve teçhizatın satışı

Satış izni verilebilmesi için yatırımın bütünlüğünün bozulmaması gerekir.

Satış izni verilen makine ve teçhizata uygulanan destekler tahsil edilmez.

Yatırımcının teşvik belgesinin satış iznini müteakip diğer nedenlerle iptali hâlinde izin verilen makine ve teçhizata uygulanan destekler de ilgili mevzuatı çerçevesinde kısmen veya tamamen geri alınır.

Beş yıllık süreyi doldurmamış makine ve teçhizatın tamamlama vizesinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın izinsiz satışı Satışı yapılan makine ve teçhizat ile ilgili yararlanılan destekler ilgili mevzuatı çerçevesinde tahsil edilir.
Teşvik belgesi kapsamında temin edilen makine ve teçhizatın, üretilecek mal veya hizmetlerin teşvik belgesi sahibi yatırımcı tarafından satın alınması koşuluyla diğer bir yatırımcıya herhangi bir ücret alınmaksızın geçici olarak verilmesi veya kiralanması Bakanlığın iznine tabidir.
 

Teşvik belgesi kapsamında yer alan yatırımlardan tamamlama vizesi ve belgede kayıtlı özel şartların vizesi yapılabilecek durumda olan firmaların cebrî icra takiplerine konu olması veya iflas masasına girmesi

İcra ile satışın veya iflasın kesinleşme tarihinden önce talep edilmesi hâlinde, teşvik belgesinin tamamlama vizesi yapılabilir.

Satışın kesinleşmesi hâlinde kesinleşme tarihi itibariyle varsa satış için gerekli süreleri doldurmamış olan makine ve teçhizata yönelik olarak yararlanılan destekler 6183 kapsamında tahsil edilir.

Yatırımcının tasfiyeye girmesi Yatırımcının, ilgili tasfiye kurulunun veya organının talebi üzerine bir önceki satırda açıklanan şekilde işlem yapılır.


e) Yatırımların Nakli

Yatırımların nakli halinde yapılacak uygulama aşağıdaki gibi olacaktır:

Kural:Teşvikli yatırımların, işletmeye geçiş tarihinden itibaren asgarî beş yıl süre ile bulunduğu bölgede faaliyette bulunması gerekir.

İstisna:Bakanlıktan izin alınmak ve yatırım konusunun taşınılacak bölgede desteklenecek konular arasında yer alması kaydıyla diğer bölgelere taşınılabilir.

Yatırımın naklinin sonuçları:

– Bulunduğu bölgeden daha az destek alan üst bölgelere, aynı bölgede bulunan OSB’den OSB dışına veya ilgili yatırım konusunun desteklenmediği bölgelere taşınmalarda, fazladan yararlanılan destekler ilgili mevzuatı çerçevesinde geri alınır.

– İşletmeye geçiş tarihinden itibaren beş yıllık süre ile bulunduğu bölgede faaliyette bulunan yatırımların diğer bölgelere taşınması serbesttir.

– Beş yıllık süreyi doldurmuş ancak tamamlama vizesi yaptırılmamış yatırımlar için, taşınma öncesinde Bakanlığa başvurularak tamamlama vizelerinin yaptırılması gerekmektedir. Bu tür yatırımlara taşınma sonrasında da yer değişikliği izni verilebilir.

f) Yatırımın Süresi ve Tamamlama Vizesi

Süre:Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımların proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda öngörülen sürede gerçekleştirilmesi esastır.

Ek süre:Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi hâlinde, teşvik belgesinde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek süre verilebilir.

Özel durumlarda ek süre:Kararnamede sayılan nedenlerle yatırımın verilen ek süreler de dâhil belgede kayıtlı yatırım süresi sonuna kadar gerçekleştirilemediğinin yatırımcılar tarafından tevsik edilmesi hâlinde veya mücbir sebep veya fevkalade hâl durumlarında Bakanlıkça proje bazında ek süre verilebilir.

Süre uzatımı için başvuru:Öngörülen süre veya ek süre bitimini izleyen altı ay içinde yatırımın tamamlama vizesinin yapılması için, teşvik belgesini düzenleyen yerel birime veya Bakanlığa başvurulması gerekir.

Yaptırımı gerektiren durumlar ve yaptırım:Yatırımların öngörülen süre içinde tamamlanamaması veya asgarî yatırım tutarlarına uyulmaması hâlinde, teşvik belgeleri iptal edilerek veya kısmî olarak müeyyide uygulanarak, sağlanmış olan destek unsurları ilgili mevzuat çerçevesinde yatırımcılardan geri alınır.

6. Geçiş Dönemi Düzenlemeleri

Kararnameye göre, 2012/3305 sayılı karar öncesinde uygulanan kararlar kapsamında düzenlenen teşvik belgeleri ile ilgili uygulamalara, söz konusu teşvik belgesinin dayandığı karar ve ilgili diğer kararlar çerçevesinde devam olunacaktır.

Ancak, 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 01.01.2012 tarihinden sonra yapılan başvurulara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri, talep edilmesi halinde yeni Kararın lehte olan hükümlerinden yararlanır.