Kira sözleşmelerinde damga vergisi

Kira sözleşmelerinde zaman zaman kiralanan gayrimenkulün yanında ortak gider katkı payı bedeli, cihaz maliyet bedeli ve reklam bedeli gibi hizmet bedelleri de bulunmaktadır.

Kira sözleşmesinde bulunan söz konusu hizmet bedellerinin damga vergisine tabi tutulup tutulmayacağı ile ne oranda tabi tutulacağı konusunda daima tereddütler oluşmaktadır.

Konu ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca verilen 22.12.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.99.16.02-DAMGA-1-169 sayılı özelge bu konuya açıklık getirmiştir.

Söz konusu özelge aşağıya özetlenmiştir.

22.12.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.99.16.02-DAMGA-1-169 sayılı özelge

“ Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı; 10 uncu maddesinde, damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli paranın esas olduğu, belli para teriminin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade ettiği hükümleri yer almaktadır.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I-Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün, 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere damga vergisi oranları, (2012 yılı için) Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasındaki kağıtlar için binde 8,25; I/A-2 fıkrasındaki kağıtlar için binde 1,65 olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, 30 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde, damga vergisinin katma değer vergisi hariç olmak üzere sadece işin bedeli üzerinden hesaplanması, katma değer vergisi dahil edilerek düzenlenen kağıtlardan alınması icabeden damga vergisinin ise katma değer vergisi tutarı düşüldükten sonra kalan meblağ üzerinden hesaplanması gerektiği belirtilmiştir.

35 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin 4 üncü maddesinde, vergiye tabi kağıdın yabancı para cinsinden düzenlenmesi halinde kağıt üzerinde yer alan dövizin, kağıdın düzenlendiği tarihteki T.C. Merkez Bankasınca tespit ve ilan olunan cari döviz satış kuruna göre bulunacak Türk Lirası karşılığı üzerinden damga vergisinin hesaplanacağı belirtilmiştir.

Diğer taraftan, kira sözleşmelerinde taraflarca kira bedeli olarak belirlenen tutarın yanı sıra doğrudan kiralama işleminden kaynaklanan, dolayısıyla kiracı tarafından kiralayana bu sözleşmeler nedeniyle ödeneceği belirtilen tutarlara yer verilmesi halinde, bu tutarların da kira bedelinin bir unsuru olarak kira sözleşmesinin matrahının hesaplanmasında dikkate alınması gerekmektedir.

Bu nedenle sözleşmelerde, kira bedeli ile kiralama işleminden kaynaklanan ve kira bedelinin bir unsuru olarak belirlenen sabit ortak gider payı, cihaz maliyet bedeli ve reklam bedeli gibi hizmet bedellerinin (KDV hariç) toplam tutarı üzerinden Damga Vergisi Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-2 fıkrası gereği binde 1,65 nispetinde damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.”

.