SİRKÜ 762 İhraç kayıtlı alınan ancak süresinde ihraç edilememesi nedeniyle izleyen yıl rücu yoluyla ödenen KDV nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

11/1-c maddesinde, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait KDV nin ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği, mükelleflerce tahsil edilemeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu verginin vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunacağı,

Söz konusu malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren 3 ay içerisinde ihraç edilmesi halinde tecil edilen verginin terkin edileceği,

İhracatın yukarıdaki şartlara uygun olarak gerçekleşmemesi halinde, tecil olunan verginin, tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı ile birlikte tahsil olunacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu şekilde ihraç kayıtlı satış yapandan tahsil edilen KDV nin genel hukuk kuralları çerçevesinde ihracatçıya rücu edilmesi mümkündür.

Süresinde gerçekleşmeyen ihracat nedeniyle ihraç kayıtlı satış yapan mükellefin ödediği KDV nin ihracatçıya rücu edilmesi halinde ihracatçı tarafından rücu hükümleri gereği ihraç kayıtlı satış yapana ödenen KDV nin takvim yılını aşması halinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hep tereddüt konusu olmuştur.

Gelir İdaresi Başkanlığınca bu konuda verilen 27.07.2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-2337 sayılı özelge;

“İhraç kayıtlı alınan mallara ilişkin yüklenilen KDV, ihracatçı açısından ihracatın yapılması gereken 3 aylık sürenin sonu itibariyle indirilebilir hale geldiğinden, ihracatçının süresinde ihraç edemediği mallara yönelik yüklendiği KDV’yi en erken 3 aylık sürenin bitiş gününü takip eden günün dahil olduğu dönem içinde ve nihai olarak o dönemi kapsayan takvim yılı içerisinde indirim konusu yapması mümkün bulunmaktadır. Diğer bir deyişle ihraç kayıtlı teslimlerde ihracatın gerçekleşmemesi halinde, ihracatçı için indirilecek KDV bakımından vergiyi doğuran olay ihracat için zorunlu olan sürenin bitimini takip eden gün itibariyle meydana gelmektedir.”

Şeklindedir.

Buna göre; Örneğin Ekim/2011 döneminde ihraç kaydıyla teslim alınan ancak, 3 aylık süre içerisinde ihraç edilemeyen mallara ilişkin ihracatçı tarafından rücu yoluyla ödenen KDV, üç aylık sürenin bitimini takip eden 1 Şubat 2012 günün dahil olduğu 2012 takvim yılı aşılmamak suretiyle indirim konusu yapılabilecektir.