İbraname

Günlük hayatta işverence işten çıkarılan veya kendi ayrılan personelle ileride bir sorun yaşamamak adına işveren ile işçi arasında çıkış sırasında işçinin işverenden ve işyerinden bir alacağı kalmadığına dair bir ibra sözleşmesi yapılmaktadır.

Ancak daha sonra bu ibranameye rağmen işçiler tarafından işveren aleyhine Bölge Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğne işyerinden alacakları olduğuna dair şikayetler veya işveren adına dava açmalar söz konusu olabilmektedir.

Bu şikayet ve davalar genellikle işyeri ve işveren aleyhine sonuçlanmaktadır.

Bu tür durumlarla karşı karşıya kalmamak için yasal düzenleme ve yapılması gerekenler irdelendiğinde,

Herhangi bir sebeple İşten ayrılan personelden alınacak ibranamelerde;

  1. İbranamenin düzenlenme ve imzalanma tarihinin sözleşmemin sona ermesinden başlayarak en az bir ay sonra imza altına alınması

  1. İbra edilen alacakların tür ve miktarının açıkça belirtilmesi,

  1. Ödendiği belirtilen tazminatların banka aracılığıyla yapılması şarttır.

Borçlar kanunundaki mevcut yasal düzenlemede bu şartları taşımayan ibranamelerin hükümsüz sayılacağı bildirilmiştir.

Mevcut Borçlar kanunundaki ibranameye ilişkin yasal düzenleme kanunun 420 inci casino online maddesinde aşağıdaki şekilde yer almaktadır.

 

Ceza koşulu ve ibra

 

MADDE 420- Hizmet sözleşmelerine sadece işçi aleyhine konulan ceza koşulu geçersizdir.

 

İşçinin işverenden alacağına ilişkin ibra sözleşmesinin yazılı olması, ibra tarihi itibarıyla sözleşmenin sona ermesinden başlayarak en az bir aylık sürenin geçmiş bulunması, ibra konusu alacağın türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi, ödemenin hak tutarına nazaran noksansız ve banka aracılığıyla yapılması şarttır. Bu unsurları taşımayan ibra sözleşmeleri veya ibraname kesin olarak hükümsüzdür.

 

Hakkın gerçek tutarda ödendiğini ihtiva etmeyen ibra sözleşmeleri veya ibra beyanını muhtevi diğer ödeme belgeleri, içerdikleri miktarla sınırlı olarak makbuz hükmündedir. Bu hâlde dahi, ödemelerin banka aracılığıyla yapılmış olması zorunludur.

 

İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri, destekten yoksun kalanlar ile işçinin diğer yakınlarının isteyebilecekleri dâhil, hizmet sözleşmesinden doğan bütün tazminat alacaklarına da uygulanır.

 

Bu nedenle bu kapsamda alınacak ibra sözleşmelerinde yukarıdaki mevcut hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.