Mali Tatil

5604 sayılı Mali tatil uygulaması Hakkındaki kanun gereği 1 – 20 Temmuz tarihleri arasında mali tatil uygulanmaktadır. Söz konusu kanun gereği;

  • Son günü mali tatile rastlayan süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacaktır.
  • Malî tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılacaktır.
  • Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılacaktır.
 • Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri, bildirim süreleri ve vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri malî tatil süresince işlemeyecek. Belirtilen süreler malî tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlayacaktır.

Mali tatilden süre bakımından etkilenen veya etkilenmeyen ödevler, etkilenme sebebiyle uzayan süreler, Mali tatil nedeniyle vergi idaresinin tesis edemeyeceği işlemler aşağıda tablolar halinde sunulmuştur.

Mali   Tatil süresince ve Mali tatilin bitimini izleyen 7 gün içinde sona eren   süreler

Ertelendiği   için 21-27 Temmuz Tarihleri Arasında Yerine Getirilecek Ödevler

Mali   Tatil Nedeniyle Süresi Duran Ve Bu Nedenle Mali Tatilin Bitiminden İtibaren   İşlemeye Başlayacak Süreler

 • Beyana dayalı tarhiyatta   beyannamelerin verilme süreleri

 • İkmalen,   re’sen veya idarece yapılan tarhiyatta, vadesi mali tatile rastlayan vergi,   resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödenme süresi

 

 • Tarh   edilen vergilere ve / veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada   indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin   süreler

 

 • Devamlı bilgi verme   hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgilerin verilmesine ilişkin   süreler.
Vergi   Usul Kanunu hükümlerine göre;

 • Belirli   sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt    süreleri,

 

 • Bildirim   süreleri ve

 

 • Vergiyle   ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri

Mali Tatil süresi içinde Maliye Bakanlığınca mükellefler nezdinde yapılabilecek veya yapılamayacak işlemler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Yapılamayacak   işlemler

Yapılabilecek   İşlemler

 • Normal   Vergi İncelemeleri

 

 • Bilgi   istem Talepleri
 • Vergi   ve ceza ihbarnameleri ile

 

 • Mahsup   taleplerine yönelik işlemler; (Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat   işlemlerinde süre, mali tatilin son gününden itibaren işlemeye   başlayacaktır.)

 

 • Aramalı   Vergi incelemeleri,

 

 • Mahkeme   Kararına istinaden yapılacak Vergi incelemeleri

 

 • Savcılıkların   talebi üzerine yapılacak Vergi incelemeleri,

Beyana dayanan ve beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla),uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günün mesai bitimine kadar uzamış sayılmaktadır. Ancak bu esasın uygulanabilmesi için, ödeme süresinin Temmuz ayı
içinde kalması gerekmektedir. Bir Başka ifadeyle, vadesi Ağustos ayına sarkan vergilerde ödeme süresi değişmeyecektir.

Mali tatil nedeniyle uzayan süreler ile beyan ve ödeme zamanı 737 nolu vergi takvimine ait sierkümüzle duyurulmuştur.

Mali   tatil nedeniyle uzaması söz konusu olmayan süreler

 

 • ÖTV,   Banka ve Sigorta Muameleleri vergisi, Özel iletişim vergisi ile Şans Oyunları   vergisi beyanname verme ve ödeme süreleri

 

 • İcra   yoluyla yapılan satışlarda KDV (5 nolu) beyanname verme ve ödeme süresi,

 

 • Sürekli   beyanname vermek zorunda olanlar dışındaki resmi kuruluşlar tarafından   müzayede mahallinde yapılan satışlar nedeniyle tahsil edilen KDV nin ödeme   süresi,

 

 • 1512   sayılı Noterlik Kanunun 118 inci maddesine göre noterler tarafından tahsil   edilen damga vergisi ve harç bedellerinin anılan Kanunun 119 uncu maddesi   uyarınca ilgili vergi Dairesine bildirilmesine ilişkin olarak verilecek   beyannameler ile süreksiz yükümlülük şeklinde değerlendirilen ve 492 sayılı   Harçlar Kanununa göre verilen (1,2 ve 4) nolu beyannamelerin verilme ve ödeme   süreleri

 

 • Kanuni   süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen   beyannamelerin ödeme süresi

 

Diğer Kanunlar

5604 sayılı yasanın 2. maddesinde yer alan Kanunlarda yer alan sürelerde mali tatilden etkilenmektedir. Etkilenen ve etkilenmeyen süreler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Mali   Tatil uygulamasından

Etkilenmeyen   işlemler

Etkilenen   işlemler

İşverence ve Sigortalılarca

 • Sendikalar   Kanunu

 

 • Sosyal   Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

 

 • İşsizlik   Sigortası Kanunu,

 

 • İş   Kanuna göre yapılması gereken

İş   Kazası Ve Meslek Hastalığı Bildirimleri

İşverenlerce ve Sigortalılarca   meslek hastalığı ve iş kazası dışında kalanlar;

 • Sendikalar   Kanunu

 

 • Sosyal   Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunu

 

 • İşsizlik   Sigortası Kanunu,

 

 • İş   Kanununa, göre yapılması gereken

    Bildirim, Beyan ve Ödeme Süreleri

 

5604 sayılı Kanun’un 1. maddesinde   belirtilen süreler kadar ertelenir.

 

Dolayısıyla 21-27 Temmuz tarihleri arasında   bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekmektedir.

 

SGK mevzuatı ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 30/06/2007 tarihli, 26568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 2 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Konunun detayı ile ilgili tebliğde mevcuttur.