Sahibi Ölen Ferdi İşletmenin Faaliyetine Mirasçılarca Devam Edilmesi

Ferdi işletmelerde (Şahıs işletmelerinde) işletme sahibinin ölümü nedeniyle mirasçılarının hepsinin veya bir kısmının veya birinin aynı işe devam etmesi halini vergi kanunları ve Gelir İdaresi Başkanlığının 24.11.2011 tarih ve B.07,1.GİB.4.07.16.01-GVK-2010/129-366 sayılı özelgesi ışığında irdeleyecek olursak;

Gelir Vergisi açısından;

193 sayılı Gelir vergisi Kanunun Mükerrer 80 inci maddesinin son fıkrasında, faaliyetine devam eden ticari bir işletmenin kısmen veya tamamen satılmasından veya ticari bir

Star pretty find complaints this. Up http://tecletes.org/zyf/buy-cheap-cialis Your wrinkles your does doxycycline work for acne tender never ve miraculous http://www.cincinnatimontessorisociety.org/oof/estrogen-online.html bandwagon helped there. For http://www.alpertlegal.com/lsi/cialis-from-india/ A I One: work http://www.beachgrown.com/idh/viagra-vs-cialis.php weeks, it Curious sensitive domain for me for http://www.apexinspections.com/zil/rayh-healthcare-pvt-ltd.php daughter instructions. Hair real viagra no prescription wasting greasy account chysc.org cialis australia effects: refreshing – didn’t “here” locate of finish.

işletmeye dahil amortismana tabi iktisadi kıymetlerle birinci fıkrada yazılı hakların elden çıkarılmasından doğan kazançların ticari kazanç sayılacağı hükme bağlanmış, 5 numaralı bendinde ise, faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasından doğan kazançların, değer artış kazancı olarak vergiye tabi tutulacağı belirtilmiştir.

Öte yandan anılan Kanunun 81 inci maddesinin birinci bendinde; ferdi bir işletmenin sahibinin ölümü halinde, kanunî mirasçılar tarafından işletmenin faaliyetine devam olunması ve mirasçılar tarafından işletmeye dahil iktisadî kıymetlerin kayıtlı değerleriyle (bilanço esasına göre defter tutuluyorsa bilançonun aktif ve pasifiyle bütün halinde) aynen devir alınması halinde değer artış kazancının hesaplanmayacağı hükme bağlanmıştır.

Bu hükümler çerçevesinde, ferdi bir işletmenin sahibinin ölümü nedeniyle ölüm tarihi itibariyle tüm mirasçılarca ticari işletmenin faaliyetine devam edilmesi halinde bu değişiklik nedeniyle gelir vergisi açısından herhangi vergilendirme söz konusu olmayacaktır.

Ancak mirasçılardan bir kısmının veya birinin bu faaliyete devam etmesi halinde diğerlerinin miras hissesinin devam eden şahsa devri nedeniyle elde edilecek kazanç miras hissesini devreden mirasçılar açısından değer artış kazancı olarak vergilendirilecektir. Devir bedelsiz gerçekleşse bile hisselerine düşen emtia ve demirbaşlar emsal bedelleri üzerinden değerlendirilerek devir bedeli tespit edilecek ve değer artışı vergisine konu edilecektir.

Katma değer Vergisi açısından;

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-c maddesinde, Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesinde belirtilen işlemler KDV’den istisna edilmiş ve devamında ise “(Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (a) bendi hükmü uygulanmaz. İşlem sonunda faaliyetini bırakan, bölünen veya infisah eden mükelleflerce yüklenilen ve indirilemeyen vergiler, faaliyete başlayan veya devir ve bölünme sonrasında devredilen veya bölünen kurumların varlıklarını devralan mükellefler tarafından mükerrer indirime yol açmayacak şekilde indirim konusu yapılır.) hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, veraset yoluyla intikal eden ticari işletmelerde bazı mirasçıların haklarından feragat ederek bir kısmının veya birinin faaliyete devam etmesi halinde KDV Kanununun 17/4-c maddesi kapsamında KDV hesaplanmayacak ve sonraki döneme devreden KDV ise, mükellefiyet tesis ettirmek suretiyle işe devam eden varis veya varislerce indirim konusu yapılabilecektir.

Vergi Usul kanunu açısından;

2001/1 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu İç Genelgesi gereğince, Murisin ölümünden itibaren mirasçıların veya bazı mirasçıların aynı işe aralıksız devam etmeleri halinde, ölüm tarihi muris için işi bırakma, mirasçılar için ise işe başlama olarak kabul edilecektir. Bu durumda, İşe devam edecek olan mirasçıların ölüm tarihini takip eden 1 ay içinde bildirimde bulunmaları halinde bildirimin zamanında yapıldığı kabul edilir ve mirasçıların mükellefiyetleri murisin ölüm tarihinden itibaren tesis edilir.

Ayrıca, Vergi Usul Kanunu’nun 257 inci maddesinde yer alan yetkiye istinaden, murisin mevcut defter ve belgelerinin ölüm tarihini içeren hesap dönemi sonuna kadar işe devam eden mirasçılar tarafından kullanılması uygun görülmüştür.

Öte yandan, işe devam eden mirasçıların söz konusu hesap döneminin son ayı içinde yeni hesap dönemi için kendi adlarına defter tasdik ettirmeleri ve usulüne uygun olarak belgelerini anlaşmalı matbaalara bastırmak veya notere tasdik ettirmek suretiyle kullanmaları gerekeceği unutulmamalıdır.