2012 Yılında Uygulanacak Maktu Tutarlar

26 Aralık 2011 tarih ve 28154 sayılı Resmi Gazete’de, çeşitli vergi kanunlarında yer alan had ve tutarlar 2011 yılı için yeniden değerleme oranı çerçevesinde tespit edilmiştir.

Dolayisiyla 2012 yılında uygulanacak maktu hadler bu sirkümüzün konususnu oluşturmaktadır.

GVK, VUK, Veraset ve İntikal vergisi  ve MTV ile ilgili olarak uygulanacak hadler aşağıya çıkarılmıştır.

SAYGILARIMIZLA

GVK da yer alan Maktu tutarlar

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrasında, Kanunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82 ve 86 ncı maddelerinde yer alan maktu had ve tutarların, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların % 5’ini aşmayan kesirlerinin dikkate alınmayacağı, Bakanlar Kurulunun, bu surette tespit edilen had ve tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olduğu hükmü yer almaktadır. Aynı maddenin (3) numaralı fıkrasında da 103 üncü maddede yer alan vergi tarifesinin gelir dilimi tutarları hakkında da yukarıdaki hükmün uygulanacağı öngörülmüştür.

Bu hüküm göz önüne alınarak Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alıp, 2011 yılında uygulanan had ve tutarların 2011 yılı için % 10,26 (on virgül yirmi altı) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında arttırılması suretiyle belirlenen ve 2012 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

1. Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı­

Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2012 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3.000 TL olarak tespit edilmiştir.

2. Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2012 takvim yılında uygulanmak üzere 11,70 TL olarak tespit edilmiştir.

3. Sakatlık İndirimi Tutarları

Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan sakatlık indirimi tutarları, 2012 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece sakatlar için 770 TL, ikinci derece sakatlar için 380 TL, üçüncü derece sakatlar için 180 TL olarak tespit edilmiştir.

4. Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar

Gelir Vergisi Kanununun 47 inci maddesinin (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı, 2012 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde 5.000 TL, diğer yerlerde 3.500 TL olarak uygulanacaktır.

5. Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2012 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 8.800 TL olarak tespit edilmiştir.

6. Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanununun 82 inci maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2012 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 20.000 TL olarak tespit edilmiştir.

7. Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı

Gelir Vergisi Kanununun 86 ıncı maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2012 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 1.290 TL olarak tespit edilmiştir.

8. Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife

Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2012 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

 10.000   TL”ye kadar

% 15

25.000   TL”nin 10.00 TL”si için 1.500 TL, fazlası

% 20

58.000   TL”nin 25.000 TL”si için 4.500 TL (ücret gelirlerinde 88.000 TL”nin 25.000   TL”si için 4.500 TL), fazlası

% 27

58.000   TL”den fazlasının 58.000 TL”si için 13.410 TL (ücret gelirlerinde 88.000   TL”den fazlasının 88.000 TL”si için 21.510 TL), fazlası

% 35

 2. Kar Hadleri Emsallerine Göre Düşük Olarak Tespit Edilmiş Bulunan Emtia İçin Özel Hadler

Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler belirleme yetkisi Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesi ile Maliye Bakanlığına verilmiştir. Bu yetki kullanılarak 2011 yılı için 278 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile belirlenen tutarlar yeniden artırılmıştır.

Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapanların, 2011 takvim yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için; alış, satış veya hasılatlarının 31/12/2010 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen hadleri aşmaması gerekmektedir.

Emtianın Cinsi

Büyükşehir   Belediye Sınırları Dışında Kalan Yerlerde Büyükşehir   Belediye Sınırları İçinde Kalan Yerlerde
Yıllık Alım   Ölçüsü (TL) Yıllık Satış   Ölçüsü (TL) Yıllık Alım   Ölçüsü (TL) Yıllık Satış   Ölçüsü (TL)
    Değerli Kağıt

110.000

129.000

150.000

170.000

  Şeker   – Çay

88.000

110.000

105.000

140.000

  Milli   Piy. Bileti, Hemen   Kazan, Süper Toto   vb.

88.000

110.000

105.000

140.000

 İçki   (Bira ve Şarap Hariç) –        İspirto-   Sigara-Tütün

88.000

110.000

105.000

140.000

 Akaryakıt   ( LPG hariç )

129.000

140.000

170.000

190.000

Belirtilen bu malların alım satımı ile uğraşanlar hakkında, basit usulün özel şartları bakımından yukarıdaki hadler dikkate alınmak suretiyle, 136 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğindeki  hesaplamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

9.  Basit Usule Tabi Mükelleflerde Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme Uygulaması

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 215 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile getirilen, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlemesine ilişkin uygulamanın, 31/12/2012 tarihine kadar devam etmesi Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden uygun görülmüştür.

10.  2011 Takvim Yılında Elde Edilen Bir Kısım Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı İle İstisna Uygulaması

Gelir Vergisi Kanununun 76 ncı maddesinin 5281 sayılı Kanunun 44 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılan ikinci fıkrasında, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5), (6), (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yer alan menkul sermaye iratlarına (döviz cinsinden açılan hesaplara ödenen faiz ve kâr payları, dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilenler hariç) fıkrada belirtilen indirim oranının uygulanması suretiyle bulunacak kısmın, bu iratların beyanı sırasında indirim olarak dikkate alınacağı belirtilmişti.

Gelir Vergisi Kanununun indirim oranı uygulamasına yönelik 76 ncı maddesinin ikinci fıkrası 1/1/2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 5281 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmakla birlikte, anılan Kanunun geçici 67 nci maddesinin (9) numaralı fıkrası hükmü gereğince 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi slots machine tahvil ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihinde yürürlükte olan hükümler esas alınacağından, indirim oranı uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasında yarar görülmüştür.

İndirim oranı; Vergi Usul Kanununa göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmektedir.

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 2011 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı % 10,26’dır. Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı ise % 8,12’dir.

Bu oranlar dikkate alındığında, 2011 yılı gelirlerine uygulanacak indirim oranı birden büyük çıkmaktadır.

Bu kapsamda, 2011 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranının birden büyük olması dolayısıyla beyan edilmeyecektir.

Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında indirim oranı uygulanmayacaktır.

Ayrıca, ticari işletmelere dahil kazanç ve iratlar için indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.

Diğer taraftan, geçici 67 nci maddenin (4) numaralı fıkrası uyarınca, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratlarından 1/1/2006 tarihinden itibaren ödemeyi yapanlarca % 15 oranında vergi tevkifatı yapılmakta olup, bu gelirlerin beyanı ve bu gelirlere indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.

VUK Kanundaki maktu tutarlar

MADDE NO – KONUSU

2012   Yılında

 Uygulanacak Miktar (TL)

MADDE 104- İlanın şekli
1-   İlanın vergi dairesinde yapılması

1.700

3- İlanın;

– Vergi   dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla

gazetede yapılması

– Türkiye   genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca

yapılması

 

1.700-170.000

170.000 ve üzeri

MÜKERRER

 

MADDE 115- 

Tahakkuktan vazgeçme

 

20

MADDE 177-Bilanço hesabı esasına   göre defter tutma hadleri  1-   Yıllık;

 

– Alış tutarı

– Satış tutarı

 

140.000

190.000

 2-   Yıllık gayrisafi iş hasılatı

 

77.000

 3-   İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

140.000

MADDE   232- Fatura   kullanma mecburiyeti

770

MADDE   252- Muhtarların   karne tasdikinde aldığı harç

2

MADDE   313- Doğrudan   gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

770

MADDE 343- En az ceza haddi

 

   – Damga vergisinde

 

  – Diğer vergilerde

                              8,80

 18

MADDE 352- 

 

Usulsüzlük dereceleri ve   cezaları (Kanuna bağlı cetvel)

I   inci derece usulsüzlükler

1-   Sermaye şirketleri

    105

 2-   Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest

 

meslek erbabı

66

 3 – İkinci sınıf tüccarlar

33

 4-   Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi

 

olanlar                                                                                              

16

 5-   Kazancı basit usulde tespit edilenler

 

 

8,80

 6-   Gelir vergisinden muaf esnaf                                                         

4

 II nci derece   usulsüzlükler                               

 

1-   Sermaye şirketleri

 

58

 2-   Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest

 

meslek erbabı

33

 3   – İkinci sınıf tüccarlar

 

 

16

 4-   Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi

 

olanlar                                                                                             

8,80

 5-   Kazancı basit usulde tespit edilenler                                                  

4

 6- Gelir vergisinden muaf esnaf

 

 

2,30

MADDE   NO – KONUSU

2012   Yılında

Uygulanacak   Miktar(TL)

MADDE   353-Fatura ve benzeri evrak   verilmemesi ve alınmaması ile diğer

 

şekil ve usul hükümlerine   uyulmaması  1- Fatura, gider pusulası, müstahsil   makbuzu,  serbest meslek

makbuzu verilmemesi, alınmaması

– Bir takvim   yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek

toplam ceza

                                                      180

 

                      88.000

 2Perakende satış fişi, ödeme   kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu

 

taşıma bileti, sevk irsaliyesi,   taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi,   günlük

müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca   düzenleme zorunluluğu

getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya

bulundurulmaması

–   Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza

 

– Her bir belge   nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam

ceza

                                    

     180 

                                          

 

 

                                       8.800

 

                  88.000

 

 4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt   edilme

 

mecburiyeti   getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe

kayıt   yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha

bulundurma ve asma mecburiyetine   uyulmaması

 

180

 6-   Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen    hesap planına ve

 

mali tablolara ilişkin usul ve esaslar   ile muhasebeye yönelik

bilgisayar programlarının üretilmesine   ilişkin kural ve standartlara

uymayanlara

                   

  4.000

 7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak

 

işlemlerde kullanılma zorunluluğu   getirilen vergi numarasını

kullanmaksızın işlem yapanlara

 

 

220

 8-   Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine

 

getirmeyen matbaa işletmecilerine

–   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde   kesilecek toplam özel        usulsüzlük   cezası

 

660

130.000

 94358   sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma

 

zorunluluğu   getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin

bildirimleri, belirlenen standartlarda ve   zamanda yerine

getirmeyenlere

                   

    880

 10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye   Bakanlığının özel

 

işaretli   görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi

adına

                         660

MÜKERRER   MADDE 355-  Bilgi vermekten çekinenler   ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci  madde   hükmüne uymayanlar için ceza 1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı   hakkında

                        

  1.170

 2-İkinci   sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde

 

tespit edilenler hakkında

 

580

 

 

3-Yukarıdaki   bentlerde yazılı bulnlar dışında kalanlar hakkında

280

 

 

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri   finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme   zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel   usulsüzlük cezası

 880.000

 

 

 

Veraset ve İntikal Vergisi

 1/1/2012 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;

-Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 130.589 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 261.336 TL),

-İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 3.010 TL,

-Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı

Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 3.010 TL

olarak dikkate alınacaktır.

7338 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilim tutarları yukarıda belirtilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle tespit edilmiştir. Bu nedenle, 1/1/2012 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

 

Matrah

Verginin   Oranı (%)

Veraset Yoluyla İntikallerde

İvazsız İntikallerde

İlk                            180.000 TL için

1

10

Sonra gelen              400.000 TL için

3

15

Sonra gelen              880.000 TL için

5

20

Sonra gelen            1.700.000 TL   için

7

25

Matrahın               3.160.000 TL’yi aşan bölümü   için

10

30

 

 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

1/1/2012 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(I) SAYILI TARİFE

Motor Silindir Hacmi  (cm³) Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı   (TL)

1 – 3 yaş

4 – 6 yaş

7 – 11 yaş

12 – 15 yaş

16 veyukarı yaş

 1-Otomobil, kaptıkaçtı,   arazi taşıtları ve benzerleri
 1300 cm³ ve aşağısı

480,00

335,00

189,00

142,00

52,00

 1301 – 1600 cm³ e kadar

768,00

576,00

335,00

237,00

92,00

 1601 – 1800 cm³ e kadar

1.352,00

1.059,00

624,00

381,00

149,00

 1801 – 2000 cm³ e kadar

2.129,00

1.642,00

965,00

576,00

229,00

 2001 – 2500 cm³ e kadar

3.194,00

2.320,00

1.449,00

867,00

345,00

 2501 – 3000 cm³ e kadar

4.452,00

3.873,00

2.421,00

1.304,00

480,00

 3001 – 3500 cm³ e kadar

6.780,00

6.101,00

3.676,00

1.836,00

675,00

 3501 – 4000 cm³ e kadar

10.658,00

9.204,00

5.422,00

2.421,00

965,00

 4001 cm³ ve yukarısı

17.443,00

13.080,00

7.747,00

3.484,00

1.352,00

 2-Motosikletler 
   100 –   250 cm³   e kadar

92,00

71,00

52,00

34,00

15,00

   251 –   650 cm³   e kadar

189,00

142,00

92,00

52,00

34,00

   651 –  1200 cm³   e kadar

480,00

286,00

142,00

92,00

52,00

  1201 cm³ ve yukarısı

1.159,00

768,00

480,00

381,00

189,00

 B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

 

 

(II) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

 

Azami Toplam AğırlıkTaşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı   (TL)1 – 6 yaş7 – 15 yaş16 ve yukarı yaş 1) Minibüs

576,00

381,00

189,00

 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor   Silindir Hacmi)  1900 cm³ve aşağısı

768,00

480,00

286,00

  1901 cm³ve yukarısı

1.159,00

768,00

480,00

 3) Otobüs ve benzerleri   (Oturma Yeri)  25 kişiye kadar

1.449,00

867,00

381,00

  26 – 35  kişiye kadar

1.739,00

1.449,00

576,00

  36 – 45  kişiye kadar

1.935,00

1.642,00

768,00

  46 kişi ve yukarısı

2.320,00

1.935,00

1.159,00

 4) Kamyonet, kamyon, çekici   ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)   1.500 kg.”a kadar

518,00

345,00

170,00

   1.501 –   3.500  kg”a kadar

1.043,00

606,00

345,00

   3.501 –   5.000  kg”a kadar

1.565,00

1.304,00

518,00

   5.001 – 10.000  kg”a kadar

1.739,00

1.477,00

694,00

   10.001 – 20.000  kg”a kadar

2.088,00

1.739,00

1.043,00

   20.001 kg ve yukarısı

2.612,00

2.088,00

1.215,00

 

 

D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

 (IV) SAYILI TARİFE

 Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı   (TL)
1 – 3 yaş 4 – 5 yaş 6 – 10 yaş 11 ve yukarı yaş
 Uçak ve helikopterler
   1.150 kg”a kadar

9.688,00

7.747,00

5.810,00

4.648,00

   1.151 –   1.800 kg.”a kadar

14.535,00

11.625,00

8.719,00

6.975,00

   1.801 –   3.000 kg.”a kadar

19.380,00

15.504,00

11.625,00

9.301,00

   3.001 –   5.000 kg.”a kadar

24.228,00

19.380,00

14.535,00

11.625,00

   5.001 – 10.000 kg.”a kadar

29.074,00

23.258,00

17.443,00

13.952,00

   10.001 – 20.000 kg.”a kadar

33.920,00

27.136,00

20.349,00

16.276,00

   20.001 kg. ve yukarısı

38.766,00

31.011,00

23.258,00

18.606,00

 5766 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin (c) bendiyle 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine eklenen fıkra uyarınca; Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.