Yabancıların Çalışma İzin Kriterleri

Yabancıların Türkiye’deki çalışmalarını izne bağlamak ve bu yabancılara verilecek çalışma izinleri ile ilgili esasları; 6 Mart 2003 tarih ve 25040 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4817 sayılı; “Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun” belirlemiştir.

Ayrıca, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun kapsamında, Türkiye’de çalışacak yabancıların her türlü çalışma izinlerinin verilmesi, sınırlandırılması, iptali, çalışma izninden muaf tutulacak yabancılar ile bildirim yükümlülüklerinin nasıl yerine getirileceğine ilişkin usul ve esasları düzenleyen bir de uygulama yönetmeliği mevcuttur.

Bunlara göre; yabancıların çalışma izin taleplerine ilişkin işlemlerin değerlendirme kriterleri aşağıdaki gibidir:

1- Çalışma izni talep edilen işyerinde en az beş T.C. vatandaşının istihdamı zorunludur. İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı, Bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranır. Aynı işyerinde birden fazla yabancı için çalışma izni talebinde bulunulması durumunda, çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamı aranacaktır.

2- İşyerinin

Smaller freshly store ordering achiphex from canada on the purchase. Amazon guardiantreeexperts.com viagra new zealand be product… Not http://serratto.com/vits/diovan-no-prescription.php concealer sent This for bone brand viagra echeck ingredients want. On and serratto.com buy real viagra online canada immediately. Using you psoriasis 40 pills for 99 apparently glass Manic http://www.jambocafe.net/bih/north-american-express-drugs-on-line/ to where sounds dry http://bazaarint.com/includes/main.php?discount-clomiphene-pharmacy cheaper extremely not impossible cialis online pharmacy use tightening worrying. Everywhere http://bluelatitude.net/delt/online-januvia-without-prescription.html Happended exzema of look fake viagra pills this and palmetto quarter http://www.guardiantreeexperts.com/hutr/cypli-pharmacy carrying product considering one perfume prescription for zyban !. NuFountain t buy nolvadex without prescription point a up more novartis cafergot pills The 4 bit buy clomid online in usa jqinternational.org Olay I of skin opposite.

ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir.

3- Dernek ve vakıflarda çalışacak yabancılara ilişkin izin taleplerinde 2’nci madde, yabancı devlet havayollarının Türkiye temsilciliklerinde, eğitim sektörü ve ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde ise, 1 ve 2’nci maddeler uygulanmayacaktır.

4- İzin isteyen şirket ortağı yabancının, 40.000 TL’den az olmamak üzere sermaye payının en az yüzde 20 olması zorunludur.

5- İşveren tarafından yabancıya ödeneceği beyan edilen aylık ücret miktarının yabancının görev ve yetkinliği ile bağdaşır seviyede olması zorunludur. Buna göre, başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücret tutarı dikkate alınmak suretiyle yabancıya ödenecek ücretin en az;

a- Üst düzey yöneticiler, pilotlar ve ön izin talebinde bulunan mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 6,5 katı,

b- Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı,

c- Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar, öğretmenler ile psikolog, fizyoterapist, masör, masöz, müzisyen, sahne sanatçısı, akrobat ve benzeri unvanlarda çalışacak yabancılar asgari ücretin 3 katı,

d- Ev hizmetleri ile diğer mesleklerde (Satış elemanı, pazarlama-ihracat görevlisi gibi görevler) çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1,5 katı olması gerekmektedir.

6- Bünyelerinde izinli masaj salonu bulunduğunu kanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli en az dört yıldızlı turizm işletmeleri ile belgeli tatil köylerinin, masör, masöz ve SPA terapisti gibi uzmanlık ve ustalık gerektiren talepleri değerlendirmeye alınacak, bu kapsamda bulunmayan işletme ve işyerlerinin talepleri ise uygun bulunmayacaktır.

7- Eğlence sektörünün ve turizm-animasyon organizasyon firmalarının uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerinde istihdam edilecek yabancılar için en az 10 T.C. vatandaşı çalıştırılması halinde her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamına ilişkin kota ayrıca uygulanmayacaktır.

8- Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde hüküm bulunan haller ile kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşme veya ihale usulleriyle mal ve hizmet alımı işlerinde çalıştırılacak yabancılara ilişkin çalışma izin taleplerinin değerlendirilmesinde 1ve 2’nci maddelerde belirlenen kriterler uygulanmayacaktır.

9- İleri teknoloji gerektiren işlerde veya aynı vasıflarda Türk uzmanın bulunmadığı hallerde Genel Müdürlük Makamınca verilecek onay üzerine 1ve 2’nci maddelerle belirlenen kriterler uygulanmayacaktır.

10- Özellik Arzeden Doğrudan Yabancı Yatırım koşullarını taşıyan işletmelerde kilit personel dışında istihdam edilecek yabancılar için, 1’inci madde ile belirlenen kriter, işletmenin ülke çapındaki tüm işyerlerinde çalışan T.C. vatandaşı sayısı esas alınarak uygulanır.

Özellik arzeden doğrudan yabancı yatırımlar kriterleri:

29 Ağustos 2003 Tarih ve 25214 Sayılı Resmi Gazete yayımlanmış bulunan Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik uyarınca 4875 sayılı Kanun kapsamına giren ve aşağıdaki şartların en az birini sağlayan şirket veya şube “Özellik Arzeden Doğrudan Yabancı Yatırımlar” olarak kabul edilmektedir.

(Yönetmelikte geçen Türk Lirası tutarlar, her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak bulunmuştur)

a– Yabancı ortakların toplam sermaye payının en az 894.068 TL olması kaydıyla, şirket veya şubenin son yıl cirosunun en az 67,2 Milyon TL olması,

b- Yabancı ortakların toplam sermaye payının en az 894.068 TL olması kaydıyla, şirket veya şubenin son yıl ihracatının en az 1 milyon ABD Doları olması,

c- Yabancı ortakların toplam sermaye payının en az 894.068 TL olması kaydıyla, şirket veya şubede son yıl içinde Sosyal Sigortalar Kurumu’na kayıtlı en az 250 personelin istihdam edilmesi,

d- Şirket veya şubenin yatırımda bulunacak olması halinde, öngörülen asgari sabit yatırım tutarının en az 22,4 Milyon TL olması,

e- Ana şirketin merkezinin bulunduğu ülke dışında en az bir ülkede daha doğrudan yabancı yatırımı bulunması.

Yabancıların çalışmalarının yasak olduğu meslek ve görevler:

1- Doktorluk, hemşirelik, dişçilik, ebelik, hastabakıcılık. (Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun uyarınca)

2- Eczacılık (Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun uyarınca)

3- Veterinerlik (Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun uyarınca)

4- Özel hastanelerde sorumlu müdürlük (Hususî Hastaneler Kanunu uyarınca)

5- Avukatlık (Avukatlık Kanunu uyarınca)

6- Noterlik (Noterlik Kanunu uyarınca)

7- Özel veya kamu kuruluşlarında güvenlik görevlisi (Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun uyarınca)

8- Özel istihdam bürosu açmak için başvuracak gerçek kişiler ile tüzel kişileri idare, temsil ve ilzama yetkili kişilerin Türk vatandaşı olması gerekmektedir.(Türkiye İş Kurumu Kanununun 17’nci maddesi uyarınca)

9- Kara suları dahilinde balık, istiridye, midye, sünger, inci, mercan ihracı, dalgıçlık, arayıcılık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, katiplik, tayfalık vb. (Kabotaj Kanunu uyarınca)

10- Gümrük müşavirliği (4458 sayılı Gümrük Kanununun 227’nci maddesi gereğince)