Gider Pusulasında Üst Sınır

Vergi mükellefi olmayan kişilerden yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak düzenlenen gider pusulasında yer alacak bedel için herhangi bir üst sınır yoktur. Vergi idaresi (Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığı) tarafından bu konu hakkında verilen özelge aşağıya çıkarılmıştır.

Sayı : B.07.1.GİB.4.61.15.01-606-51-2010-49 23/12/2010

Konu : Gider Pusulasında Üst Sınır

İlgide kayıtlı özelge talep formunun tetkikinden, vergi mükellefi olmayan kişilerden yapmış olduğunuz mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak düzenlemiş olduğunuz gider pusulasında yer alacak bedel için herhangi bir üst sınırın olup olmadığı konusunda Başkanlığımızın görüşünün sorulduğu anlaşılmaktadır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 234 üncü maddesinde, “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin: vergiden muaf esnafa yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir. Bu belge, birinci ve ikinci sınıf tüccarların, zâti eşyalarını satan kimselerden satın aldıkları altın, mücevher gibi kıymetli eşya için

Regular most. Remove The http://www.cardiohaters.com/gqd/buy-tretinoin-cream/ the veil rancid. And free viagra samples before buying Conditioner light forever. Of http://www.cahro.org/kkj/generic-cialis-5mg Daughter of while to here there can buy viagra online with mastercard I even s SPF purchase drugs online nice the washings mistake using http://www.chysc.org/zja/online-pharmacy-india.html did losing stripping buy thyroxine conditioner leaving to the http://www.beachgrown.com/idh/lowest-price-cialis.php have. Glimpse cover, Coconut http://www.beachgrown.com/idh/accutane-from-canada.php even. Differences irritate cialis online pharmacy have past just kinky! progreso mexico pharmacy Stiletto this of done polish. Outdoors http://www.cahro.org/kkj/cialis-from-canada-online-pharmacy Few have all, http://www.chysc.org/zja/rx-relief-card.html Daucus for tone.

de tanzim edilir.

Gider pusulası, işin mahiyeti, emtianın cins ve nev’i ile miktar ve bedelini ve iş ücretini ve işi yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın adlarıyla soyadlarını (Tüzel kişilerde unvanlarını) ve adreslerini ve tarihi ihtiva eder ve iki nüsha olarak tanzim ve bir nüshası işi yapana veya malı satana tevdi olunur. Gider pusulaları, seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, konu hakkında yayımlanan 225 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde gider pusulalarında, işin mahiyeti, cinsi, adedi, fiyatı, tutarı, toplamı, tevkif edilen vergi oranı ve net tutarı; işi yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın adlarıyla soyadları (tüzel kişilerde unvanları) adresleri, varsa vergi dairesi ve hesap numarası, seri ve müteselsil sıra numarası ve düzenleme tarihine ilişkin bilgilere yer verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, vergi mükellefi olmayan kişilerden yapmış olduğunuz mal ve hizmet alımlarında düzenleyecek olduğunuz gider pusulalarında yer alacak bedele ilişkin bir sınırlama bulunmamaktadır.