Limited şirketlerin Amme Borçları

Anayasa Mahkemenin web sitesinde yer alan bilgilerden, Mahkemenin 28.04.2011 tarihli oturumunda, 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un geçici birinci maddesinin iptaline ve kararın Resmi Gazetede yayımlanacağı güne kadar yürürlüğünün durdurulmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.

Bu kararla;

6183 sayılı kanunda değişiklik yapan 5766 sayılı Kanununla limited şirketlerin ortakları ve tüzel kişilerin sorumluluğuna ilişkin düzenlemeler yapılmış söz konusu düzenleme ile

Limited şirketlerde;

  • Ortakların paylarını devretmeleri halinde, devreden ve devir alan ortakların, devir öncesine ilişkin kamu borçlarının ödenmesinden,
  • Vergi borcunun doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda pay sahiplerinin farklı şahıslar olması halinde bu şahısların, vergi borcunun ödenmesinden,

sermaye hisseleri oranında müteselsilen sorumlu olmaları

Tüzel kişilerde ise;

  • Kanuni temsilcilerin sorumluluklarına dair Vergi Usul Kanunu’nda yer alan hükümlerin, bu maddede düzenlenen sorumluluğu ortadan kaldırmayacağı,

Öngörülmüştür.

5766 sayılı kanunun geçici birinci maddesi ilede bu düzenlemenin yasallaştığı tarih itibariyle ödenmemiş borçlar için de geçerli olacağı hüküm altınına Spieler, die sich entscheiden, Ihr Spiel auf die nachste Stufe zu heben, sollten ein Online- Casino nutzen. alınmıştı.

Söz konusu geçici birinci madde anayasaya aykırılığı gerekçesi ile Anayasa mahkemesi nezdinde dava konusu edilmişti.

Anayasa mahkemesince geçici birinci maddenin Anayasaya aykırılığı nedeniyle iptal edildiği anlaşılmaktadır.

Bu iptal neticesinde;

5766 sayılı Kanun’un Resmi Gazetede yayımlandığı 06.06.2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak var olan amme borçları açısından, limited şirket ortaklarının ve kanuni temsilcilerin sorumluluğu, değişiklik öncesi düzenlemelerle sınırlı olacaktır.

Başka bir ifade ile vadesi 06.06.2008 tarihinden önce olan amme alacaklarında;

Limited şirket ortakları ödenmeyen ve tahsil imkanı bulunmayan amme borçlarından dolayı ortaklar vazettikleri veya vazını taahhüt eyledikleri sermaye miktarında sorumlu olacaklar borcun vadesinden önce hisse deviri yapılmışsa öncelikle yeni hissedar sorumlu olacaktır.

06.06.2008 tarihinden sonraki vadeli borçlar için ise 5766 sayılı yasayla değişen şekliyle,

  • Ortakların paylarını devretmeleri halinde, devreden ve devir alan ortakların, devir öncesine ilişkin kamu borçlarının ödenmesinden,
  • Vergi borcunun doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda pay sahiplerinin farklı şahıslar olması halinde bu şahısların, vergi borcunun ödenmesinden,

Sorumlu olacaklardır.