Akaryakıt Pompalarına Bağlı ÖKC’ler İle Yapılan Alım ve Satımlarda Ba-Bs Bildirimi

Bilindiği üzere 396 seri nolu VUK genel tebliği ile bildirim mecburiyetinde bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan hertürlü mal ve hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belge türüne (fatura, irsaliye, yolcu taşıma bileti, akaryakıt pompalarına bağlı ÖKC fişi vb.) bakılmaksızın Ba-Bs formlarına dahil edileceği duyurulmuştu. Söz konusu genel tebliğin bu hükmü ile Akaryakıt istasyonlarında kaos yaşanmaya başlanmıştı.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın TÜRMOB’ a gönderdiği 07.04.2010 tarih ve 031656 / B.07.I.GİB.0.05.34/3426-1245 sayılı bilgilendirme yazısı ile Akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi ile yapılan alım ve satımların Ba-Bs formlarında beyanına açıklık getirilmiştir.

Söz konusu yazı da yapılan açıklamalar gereğince;

  • Akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi ile yapılan satışlarda, fişlerin faturaya dönüştürülmesi durumunda, düzenlenen fatura veya faturalar 5.000,00 TL’lık haddi aşıyorsa bu satışlar Bs formu ile beyan edilecektir.
  • Akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi ile yapılan satışlarda, fişlerin faturaya dönüştürülmemesi durumunda ise 5.000,00 TL’ lık haddin aşılıp aşılmadığının tespiti mümkün olmadığından söz konusu satışlara ait fişler Bs formu ile bildirilmeyecektir.

Akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi ile yapılan alımların ise 396 Sıra Nolu  Genel Tebliğde belirlenen 5.000,00 TL l ık haddi aşması halinde Ba formu ile bildirilecektir.