Yeniden Değerleme

VUK’ nun mükerrer 298. maddesi maddi duran varlıkların yeniden değerlenmesi esaslarını belirlemiştir. Bu maddeye göre, bilanço esasına göre defter tutan gelir ve ku­rumlar vergisi mükellefleri İmtiyazlı şirketler hariç, Kollektif, adi ko­mandit ve adi şirketler dahil Bilançolarına dahil amortismana tabi iktisadi kıymetleri ve bu kıymetler üzerinden ayrılmış olup bilançola­rının pasifinde gösterilen amortismanları her hesap dönemi sonu…