İnşaat işlerinde vergilendirme

Vergi mevzuatında başlı başına inşaat işinin tanımı yapılmamış olmakla birlikte İnşaat işi; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 5. maddesinde “Yapı, karada ve suda daimi ve muvakkat resmi ve hususi yer altı ve yerüstü inşaat ile bunların ilave değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesislerdir” İşkolları Tüzüğünde ise, “inşaat; bina, yol, köprü, demiryolu, tünel, metro,…