İrsaliyeli fatura

Günümüzde birçok firmada uygulanan irsaliyeli fatura Maliye Bakanlığınca yayımlanan 211 seri nolu VUK Genel tebliği ile yapılan bir düzenlemeyle fatura ve sevk irsaliyesinin ayrı belgeler olarak değil, isteyen mükellefler açısından “irsaliyeli fatura” adı altında tek belge olarak düzenlenmesi ve kullanılması esasına dayanmaktadır. Sattıkları mallar dolayısıyla Vergi Usul Kanununun 231 inci maddesinin 5 numaralı bendinin mükelleflere…