SİRKÜ 762 İhraç kayıtlı alınan ancak süresinde ihraç edilememesi nedeniyle izleyen yıl rücu yoluyla ödenen KDV nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun; 11/1-c maddesinde, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait KDV nin ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği, mükelleflerce tahsil edilemeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu verginin vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunacağı, Söz konusu malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren 3…