e-Belge Düzenleme Zorunluluğu Bulunan Mükelleflerin Kağıt Belge Düzenleyebileceği Durumlar

10 Ağustos 2021     Sirkü 1569   e-Belge  düzenleme   zorunluluğu   bulunan   mükelleflerimizin,   e-Belge (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-SMM, e-MM, e-İrsaliye vb.) yerine kağıt belge düzenleyebilmeleri hakkında zaman zaman tereddütler hasıl oluşmaktadır. Bilindiği üzere 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin Elektronik Belgelere İlişkin Ortak Hükümler başlıklı bölümünün “V.7. e-Belge Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Belgelerin Kâğıt…