Cins tashihi harcının Belediyelerce tahsili ve bildirimi

29 Temmuz 2021     Sirkü 1565   Bilindiği üzere 7327 sayılı Kanunla Harçlar Kanununun mükerrer 69 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “vergi dairesine” ibaresi madde metninden çıkarılmış, 132 inci maddesine de, Bu Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin “I- Tapu işlemleri:” başlıklı bölümünün 13 numaralı fıkrasının (a) bendine göre tahsil edilmesi gereken cins tashihi harcı,…