Bilançonun Aktifinde yer alan taşınmazların yeniden değerlemesi

16 Temmuz 2021     Sirkü 1564   Bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde yer alan taşınmazlarının değerlerinin Yİ-ÜFE değerindeki artış oranı dikkate alınmak suretiyle yeniden hesaplanması uygulamasına ilişkin usul ve esaslar 500 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde açıklanmıştı. 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı…