Sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık payları

25 Mayıs 2021     Sirkü 1550 Gelir İdaresi Başkanlığınca 25.05.2021 Tarih ve 31491 sayılı resmi gazetede yayımlanan 18 sıra nolu Kurumlar vergisi Genel tebliği ile 1 sıra nolu Kurumlar vergisi Genel tebliğinde yapılan değişikler yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğ ile 1 nolu tebliğin “15.6.6. Avans kâr payı dağıtımı” başlıklı bölümünden sonra gelmek üzere 15.6.7. Sermaye şirketlerinin…