Finansman gider kısıtlaması

25 Mayıs 2021     Sirkü 1548 Gelir İdaresi Başkanlığınca 25.05.2021 Tarih ve 31491 sayılı resmi gazetede yayımlanan 18 sıra nolu Kurumlar vergisi Genel tebliği ile 1 sıra nolu tebliğde yapılan değişikler yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğ ile 1 nolu tebliğin “11. Kabul Edilmeyen İndirimler” başlıklı bölümünün “11.12. Kanunen yasaklanmış fiiller nedeniyle katlanılan giderler” alt başlıklı bölümünden…