Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulaması Süresi 2 Ay Daha Uzatıldı.

14 Mart 2021     Sirkü 1521 Bilindiği üzere 4857 sayılı İş Kanunun geçici 10 uncu maddesi “Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi…