7256 sayılı kanun gereği Varlık Barışı

28 Kasım 2020     Sirkü 1489   7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 21 inci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 93 üncü madde hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslara ilişkin 1 seri nolu tebliğ 28 Kasım 2020 tarih ve 31318 sayılı resmi gazetede yayımlandı….