Kanun Yolundan Vazgeçme

20 Şubat 2020     Sirkü 1421 Bilindiği üzere idare ile mükellefler arasında vergi ve cezalara ilişkin olarak ortaya çıkan ihtilafların yargı aşamasında da mükelleflerin tercihlerine bağlı olarak sonlandırılması, yargı mercilerinin iş yüklerinin azaltılması ile uyuşmazlık konusu vergi ve cezaların müessese kapsamında tahakkuku ve tahsilinin sağlanması amacıyla Vergi Usul Kanununun 379 uncu maddesinde “Kanun yolundan vazgeçme”…