2019 yılı yeniden değerleme oranı

23 Aralık 2019     Sirkü 1403 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Maliye Bakanlığınca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır. Gelir idaresi Başkanlığınca yayımlanan 512 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, Yeniden değerleme…