Beyanname verme süreleri değişti

29 Mart 2019     Sirkü 1354 Gelir idaresi Başkanlığınca yayımlanan 29 Mart 2019 tarih ve 115 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; Bazı vergi beyannamelerinin verilme süreleri yeni bir belirleme yapılıncaya kadar uzatılmıştır. Buna göre; 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken bazı vergi beyannamelerinin verilme süreleri aşağıdaki gibi olacaktır.   Beyanname Türü Beyanname…