İndirimli amortismana tabi ve KDV den istisna yeni makine ve teçhizat

10 Temmuz 2018     Sirkü 1299 Bilindiği üzere, 7103 sayılı kanun hükümlerine göre 30.04.2018 tarih ve 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen ve 31.12.2019 tarihine kadar Sanayi sicil belgesine haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere iktisap edilen yeni makine ve teçhizat KDV den istisnadır. Konu ile ilgili olarak detaylı açıklamalar 5 Haziran 2018…