Taşınmazlarda yeniden değerleme

6 Temmuz 2018     Sirkü 1293 İşletmelerin aktiflerinde yer alan taşınmazlarının değerlerinin Yİ-ÜFE değerindeki artış oranı dikkate alınmak suretiyle yeniden hesaplanması uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirleyen 500 sıra nolu VUK Genel tebliği 6 Temmuz 2018 tarih ve 30470 sayılı resmi gazetede yayımlandı. Söz konusu genel tebliği ana hatları itibariyle aşağıda özetlendi. Uygulamada geçen bazı…