Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye ilişkin Form

25 Nisan 2018     Sirkü 1270   1 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğin “7.1- Yıllık Belgelendirme” başlıklı bölümü gereği, Kurumlar vergisi mükellefleri, bir hesap dönemi içinde; İlişkili kişilerden mal/hizmet alımı veya satımı yapmışlarsa, Kontrol edilen yabancı kurum ve ortak veya ortakla ilişkili kişilerden borç almışlarsa, Bu işlemler ile ilgili…