Diğer İndirimler

24 Nisan 2018     Sirkü 1269   Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından sırasıyla aşağıdaki indirimler yapılır. Konu ile ilgili olarak 1 sıra nolu Kurumlar vergisi Genel Tebliğinde detaylı açıklamalar yapılmış olmakla beraber konu kısaca aşağıda özetlenmiştir.  1- Ar-Ge indirimi 5746 sayılı Kanunun 3/A maddesi kapsamında yapılan başvurulara…