Şirketlerin Kuruluşunda defter tasdikleri

23 Mart 2018     Sirkü 1262   213 sayılı Kanunun 223 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile birlikte, anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında, defterlerin şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili müdürlüğünce tasdik edilmesi zorunlu hale gelmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 493 sıra nolu VUK Genel tebliği ile de anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında…