İhracatta Götürü Gider Uygulaması

1 Şubat 2018     Sirkü 1254 Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin l numaralı bendine 4108 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle eklenen hükümle, ihracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükelleflere, bu işlerle ilgili belgelendiremedikleri giderlerine karşılık olmak üzere götürü gider kaydedebilme imkanı getirilmiştir. Götürü gider uygulamasına ilişkin çeşitli düzenlemeler 194 sıra…