6183 sayılı AATUHK da yapılan değişiklikler

25 Aralık 2017     Sirkü 1246   Amme alacakları tahsil usulü hakkındaki kanunun uygulamasına ilişkin yapışan değişiklik ve yenilikler Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan Seri A Sıra 9 nolu Tahsilat Genel tebliği ile açıklandı. Söz konusu genel tebliğ ana hatları itibariyle aşağıda özetlenmiştir. Mahkemelerce ihtiyati haczin kaldırılmasına karar verilmesi halinde, Vergi idaresince bu kararın kesinleşmesi beklenilmeksizin,…