Yenileme fonu

20 Mart 2017     Sirkü 1204 Yenileme Fonu iktisadi işletmelere dahil amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satışından doğan karların bilançonun pasifinde azami üç yıl süre ile bekletilmesini ifade eden bir vergi erteleme yöntemi olarak, işletme içi yatırımları teşvike yönelik bir uygulamadır. Bu uygulama 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 328 inci maddesinde; “Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin…