Yeni işçi alımında stopaj desteği  

16 Mart 2016     Sirkü 1203   16.03.2017 tarih ve 30009 sayılı resmi gazetede yayımlanan 297 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 18 inci maddenin uygulamasına yönelik açıklamalar yapılmıştır. Söz konusu genel tebliğ aşağıda özetlenmiştir.  31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak…