İhracatta e fatura,

12 Aralık 2016     Sirkü 1176 454 Sıra No.lu VUK Genel tebliğinin 3 üncü maddesinde değişiklik yapan 475 seri nolu VUK Genel tebliği gereği, -e Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan…