Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtia

30 Ağustos 2016     Sirkü 1153  6736 sayılı Kanunun 6 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi hükmü ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, kayıtlarında yer aldığı hâlde işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını, bu Kanunun yayımlandığı ayı izleyen üçüncü ayın son iş günü olan 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar fatura düzenlemek ve her…