Tahsilat ve ödemelerde Tevsik  

25 Aralık 2015     Sirkü 1092 Gelir idaresi Başkanlığınca yayımlanan 459 sıra nolu VUK Genel tebliği ile Tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğuna ilişkin olarak hali hazırdaki 8.000 TL’lik had, 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 7.000 TL’ye indirilmiştir Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7.000 TL’yi aşan tutardaki her…