İşverenlerce işçilere işyerinde veya işyeri dışında yemek verilmesi (Ticket uygulaması)

24 Ağustos 2015     Sirkü 1068   193 sayılı GVK nun 23/8 inci maddesi gereğince, Hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler İşverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 2015 yılı için 13 lirayı aşmayan kısmı gelir vergisinden istisnadır. Ödemenin yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere yapılması şarttır. Ödemenin…