Sirkü – 1829 Vergi yasalarında 2024 yılında uygulanacak hadler ve tutarlar

Vergi uygulamaları ile ilgili olarak 2024 yılında uygulanacak maktu hadlere ilişkin belirlemeler GVK 324 ve VUK 556 sıra nolu genel tebliğler ile belirlenmiştir. Bu maktu hadlerden bazıları aşağıda özetlenmiştir.

Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı­

Gelir Vergisi Kanunu’nun 21 inci maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2024 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 33.000 TL olarak tespit edilmiştir.

Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2024 takvim yılında uygulanmak üzere 170 TL,

23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 88 TL,

olarak tespit edilmiştir.

Sakatlık İndirimi Tutarları

Gelir Vergisi Kanunu’nun 31 inci maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları, 2024 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece engelliler için 6.900 TL, ikinci derece engelliler için 4.000 TL, üçüncü derece engelliler için 1.700 TL olarak tespit edilmiştir.

Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerine ilişkin gider kısıtlaması

2024 yılı için 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının;

– (1) numaralı bendinde yer alan kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedeli 26.000 TL, gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 690.000 TL,

– (7) numaralı bendinde yer alan amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 790.000 TL, vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 1.500.000 TL,

Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar

Gelir Vergisi Kanunu’nun 47 inci maddesinin (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı, 2024 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde 55.000 TL, diğer yerlerde 34.000 TL olarak tespit edilmiştir.

Binek otomobillerine ait amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar (Mesleki kazançlarda)

2024 yılında 68 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü;

– (4) numaralı bendinde yer alan amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 790.000 TL, vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 1.500.000 TL,

– (5) numaralı bendinde yer alan kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedeli 26.000 TL, gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 690.000 TL,

Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80 inci maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2024 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 87.000 TL olarak tespit edilmiştir.

Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 82 inci maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2024 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 200.000 TL olarak tespit edilmiştir.

Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 86 ıncı maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2024 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 13.000 TL olarak tespit edilmiştir.

Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife

Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2024 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

110.000 TL’ye kadar  % 15
230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası % 20
580.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL (ücret gelirlerinde 870.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL), fazlası% 27
3.000.000 TL’nin 580.000 TL’si için 135.000 TL (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL’nin 870.000 TL’si için 213.300 TL), fazlası% 35
3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 982.000 TL (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 958.000 TL), fazlası% 40

Tevkif yoluyla kesilen vergilerin iadesi

1/1/2024 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde gösterilen gelire dahil kazanç ve iratlardan bu kanuna göre kesilmiş bulunan vergiler, beyanname üzerinden hesaplanan Gelir Vergisi’nden mahsubedilir. Mahsubu yapılan miktar Gelir Vergisi’nden fazla olduğu takdirde aradaki fark vergi dairesince mükellefe bildirilir ve mükellefin tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde müracaatı üzerine 6.900.000 TL ye kadar olan tutar YMM raporu ve inceleme olmaksızın aşan tutar VİR göre kendisine red ve iade olunur.

Basit Usule Tabi Mükelleflerde Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme Uygulaması

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerle belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlenmesine ilişkin uygulamanın, 31/12/2024 tarihine kadar devam etmesine Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

2023 takvim yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulaması

(1) 193 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinin 5281 sayılı Kanunun 44 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılan ikinci fıkrasında, 193 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5), (6), (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yer alan menkul sermaye iratlarına (döviz cinsinden açılan hesaplara ödenen faiz ve kâr payları, dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilenler hariç) fıkrada belirtilen indirim oranının uygulanması suretiyle bulunacak kısmın, bu iratların beyanı sırasında indirim olarak dikkate alınacağı belirtilmişti.

(2) 193 sayılı Kanunun indirim oranı uygulamasına yönelik 76 ncı maddesinin ikinci fıkrası 1/1/2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 5281 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmakla birlikte, anılan Kanunun geçici 67 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmü gereğince 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihinde yürürlükte olan hükümler esas alınacağından, indirim oranı uygulaması bahsi geçen menkul kıymet gelirleri için devam etmektedir.

(3) İndirim oranı; 213 sayılı Kanuna göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmekte olup 213 sayılı Kanun hükümlerine göre 2023 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı % 58,46 dır. Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı ise % 16,59 dur. Buna göre, 2023 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı (%58,46 / %16,59 =)% 352,38 olmaktadır.

Bu oranlar dikkate alındığında, 2023 yılı gelirlerine uygulanacak indirim oranı birden büyük çıkmaktadır.

(4) Bu kapsamda, 2023 yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından,  1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve 193 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranının birden büyük olması dolayısıyla beyan edilmeyecektir.

(5) Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının ve ticari işletmelere dahil kazanç ve iratların beyanında indirim oranı uygulanmamaktadır.

(6) 193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, anılan Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratları 1/1/2006 tarihinden itibaren nihai olarak tevkifat yoluyla vergilendirilmekte olup bu gelirlerin beyanı ve bu gelirlere indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.

VUK Kanundaki maktu tutarlar

MADDE NO– KONUSU2024 Yılında Uygulanacak Miktar (TL)
MADDE 104-İlanın şekli
 1- İlanın vergi dairesinde yapılması17.000
 3-İlanın;   

– Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması   

– Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması
17.000-1.700.000     1.700.000 ve üzeri
 Resmi internet sitesinde ayrıca duyurulması17.000
MÜKERRER MADDE 115-Tahakkuktan vazgeçme200
Madde 152 ATeminat tutarı690.000
MADDE 177-Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
 1-Yıllık alış tutarı;  
Yıllık Satış tutarı
1.400.000
2.000.000
 2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı690.000
 3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı1.400.000
MADDE 232-Fatura kullanma mecburiyeti6.900
Mükerrer 257Petrol Piyasaı Kn. Teminat tutarı  
Yeni işe başlayanlar   
Faaliyeti devam edenler  
Motorlu araç ticareti yapanlar
  44.000.000   440.000.000   100.000.000
MADDE 313-Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştamallıklar6.900
Madde 323Şüpheli alacak tutarı14.000
MADDE 343-En az ceza haddi
 – Damga vergisinde                        – Diğer vergilerde87 170
MADDE 352-   Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)
   I inci derece usulsüzlükler   1- Sermaye şirketleri1.100
 2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı660
 3 – İkinci sınıf tüccarlar330
 4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar150
 5-Kazancı basit usulde tespit edilenler87
 6- Gelir vergisinden muaf esnaf40
 II inci derece usulsüzlükler   1- Sermaye şirketleri580
 2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı330
 3–İkinci sınıf tüccarlar150
 4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar87
 5- Kazancı basit usulde tespit edilenler40
 6- Gelir vergisinden muaf esnaf23
  MADDE NO – KONUSU2024 Yılında Uygulanacak Miktar(TL)  
MADDE 353-Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması 
 Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması, düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlenmesi ya da bu Kanunun 227 nci ve 231 inci maddelerine göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde;  
– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza
       
3.400  
       
1.700.000
   2 Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin, gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin veya elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlendiğinin tespiti ya da bu belgelerin bu Kanunun 227 nci maddesine göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde,  
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza    
 – Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza
      3.400  

         


  170.000    
1.700.000
 4-Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması1.700
   6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara  40.000
   7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara  2.000
 8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine  
   –   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası  
6.600 
1.300.000
 9 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere8.700
   10-127 inci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına  6.600
 11- Tasdik raporu ibraz şartı getirilen mükellef adına Alt sınır Üst sınır  230.000 – 2.300.000
MÜKERRER MADDE 355– Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 inci madde hükmüne uymayanlar için ceza
 1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında11.800
 2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında5.800
   3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bunlar dışında kalanlar hakkında3.000
       107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluğa uymayanlar  
1 sınıf tüccarlar –  
2 sınıf tüccarlar ile basit usuldekiler
–  Yukarıdakiler dışında kalanlar  
Mükerrer 257 /8-10 üst sınır Tevsik zorunluluğuna uymayanlar
–  Tahsilat ve ödemelerini tevsik zorunluluğuna uymadan yapanlara bir yılda kesilecek toplam
     
6.900
  3.400  
1.800  
4.400.000 
  78.700.000
Madde 370İzaha davet 
 Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı500.000
Ek madde 1Tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır23.000 üzeri
Ek madde 1376 ıncı maddedeki indirim oranının %50 artırımlı uygulanacağı usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır23.000 ve  altı
Ek madde  11Tarhiyat öncesi uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır23.000 ve üzeri

———————–

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.