Sirkü 1804 – Teşvik Belgesi Kapsamında Alınan Makinanın Satışı

Yatırım Teşvik Belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın belirlenen asgari şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan, Karar’ın amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen bir belgedir.

Yatırım teşvik belgesi yatırımın yapılacağına dair bir taahhüt olup bunun karşılığında da söz konusu yatırımın faydalanabileceği destek unsurlarını belirtir. Yatırım Teşvik Belgesine sahip olunması, işletmeye nakit sağlanması olarak düşünülmemelidir.

Yatırım Teşvik Belgeleri, KDV istisnası, Gümrük vergisi muafiyeti, Vergi indirimi,  Sigorta pirimi işveren hissesi desteği,  Yatırım yeri tahsisi,  Faiz indirimi,  Sigorta pirimi desteği, Gelir vergisi stopajı desteği gibi birtakım avantajları sağlar.

Yatırım teşvik belgesi kapsamında alınan bir makine bazen ticari hayatın gereği olarak Yatırım Teşvik Belgesinde Öngörüldüğü Şekilde Gerçekleşmese dahi satılabilmektedir.

Böyle bir durumda teşvik belgesi kapsamında alınan makina ile ilgili yasal zorunlulukların neler olduğu aşağıda kısaca özetlenmiştir.

KDV Kanununun 13/d maddesinde öngörülen istisna uygulaması ile ilgili açıklamaların yer aldığı KDV Genel Uygulama Tebliğinin “II/B.5.5. Yatırımın Usulüne Uygun Olarak Gerçekleşmemesi” başlıklı bölümü;

3065 sayılı Kanunun (13/d) maddesine göre, yatırımın teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi halinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Satıcıların KDV iade talepleri ise yürürlükteki mevzuata göre sonuçlandırılır. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar.

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 22 inci maddesi;

– Yatırım tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın devir, satış, ihraç veya kiralanması, söz konusu yatırım mallarının teminini müteakip beş yılı doldurmuş olmaları halinde serbesttir.

– Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımını tamamlamış ancak tamamlama vizesi yapılmamış yatırımlarla ilgili makine ve teçhizatın, teminini müteakip beş yıl geçtikten sonra satışının yapılmış olması ve işletmenin asgari beş yıl süreyle faaliyette bulunmuş olması şartıyla, Bakanlıkça herhangi bir müeyyide uygulanmaksızın tamamlama vizesi yapılabilir.

– Tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın beş yılını doldurmamış makine ve teçhizatın yatırımın bütünlüğünün bozulmaması kaydıyla veya bütünü ile birlikte;

Teşvik belgeli bir başka yatırım için devri, Teşvik belgesi olmayan bir başka yatırımcıya satışı,  İhracı,

Kiralanması, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının iznine tabidir

– Tamamlama vizesi yapılmamış veya tamamlama vizesi yapılmış olmakla birlikte beş yılını doldurmamış makine ve teçhizata satış izni verilebilmesi için yatırımın bütünlüğünün bozulmaması şartı aranır. Bu tür durumlarda satış izni verilen makine ve teçhizata uygulanan destekler geri alınmaz. Ancak, yatırımcının teşvik belgesinin satış iznini müteakip diğer nedenlerle iptali hâlinde izin verilen makine ve teçhizata uygulanan destekler de ilgili mevzuat çerçevesinde kısmen veya tamamen geri alınır.

– Beş yıllık süreyi doldurmamış makine ve teçhizatın tamamlama vizesinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın izinsiz satılması veya satılmasına sebebiyet verilmesi halinde konu hakkında en kısa sürede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bilgi verilir. Bu durumda, satışı yapılan makine ve teçhizat ile ilgili tahsil edilmeyen gümrük vergisi ve KDV ile varsa indirimli kurumlar vergisi veya gelir vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Satış dolayısıyla yatırım tutarında meydana gelen azalma nedeniyle kullanılabilecek azamî kredi tutarında azalma oluşması durumunda fazladan kullanılan krediye tekabül eden faiz veya kâr payı desteği, tahsil edilmeyen Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi ise ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır.

Amir hükümleri gereği,

Teşvik belgesi kapsamında temin edilen makine-teçhizatın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca satışına izin verilmesi halinde, satış izni verilen makine ve teçhizata uygulanan destekler tahsil edilmez. Ancak, teşvik belgesinin, satış iznini müteakip diğer nedenlerle iptali halinde satışına izin verilen makine ve teçhizata uygulanan desteklerin de ilgili mevzuatı çerçevesinde kısmen veya tamamen geri alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, beş yıllık süreyi doldurmamış makine ve teçhizatın tamamlama vizesinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın izinsiz satıldığının tespit edilmesi halinde ise satışı yapılan makine ve teçhizat ile ilgili yararlanılan desteklerin ve ziyaa uğratılan KDV nin ilgili mevzuatı çerçevesinde uygulanacak ceza ve gecikme faizi ile birlikte tahsil edilmesi gerekmektedir.

————————-

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.