Sirkü 1791 – Şirket ortaklarına ödenen huzur hakkı ödemelerine asgari ücret istisnası

GVK nunun 61 inci maddesinde ücretin tanımı yapılmış ve maddenin 4’üncü bendinde de Yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatlerin ücret sayılacağı hüküm altına alınmıştır

Diğer taraftan yine aynı kanunun 94’üncü maddesi gereği Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104’üncü maddelere göre vergi tevkifatı yapılmak zorundadır.

Diğer taraftan, Aynı Kanunun 23’üncü maddesi gereği, Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri gelir vergisinden istisnadır.

Ayrıca bu istisna tutarına 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tabloda yer alan damga vergisi istisnasının uygulanması mümkün bulunmaktadır.

Bu hükümler gereği şirket ortaklarına yapılan huzur hakkı ödemelerinin ücret kabul edilerek, gelir vergisi tevkifatına tabi tutulması gerekir.

Öte yandan Ücret kapsamında değerlendirilen söz konusu huzur hakkı ödemelerine, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretlerine gelir vergisi ve damga vergisi istisnasının uygulanması mümkündür.

Konu ile ilgili olarak Gelir İdaresinin 22.5.2023 tarih ve E-62030549-125-562790 sayılı özelgesi de bu yöndedir.

———————————————

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.